Chính sách bảo mật Agent App

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

PRIVACY POLICY

 

THÔNG ĐIỆP BẢO MẬT/ SECURITY MESSAGE

Chúng tôi, Công Ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life (“Công ty”) luôn đề cao, tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Đối tác. Vì vậy, chúng tôi đưa ra các thông tin dưới đây về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Đối tác khi sử dụng ứng dụng của Công ty chúng tôi. Đối tác có quyền gì và làm thế nào có thể liên lạc với chúng tôi.

We, Ideal Life Consultancy Joint Stock Company (“Company”) always appreciate, respect the privacy and protect the personal data of the Partners. Therefore, we provide the following information about the processing of customers’ personal data when using our Company’s application. What rights do customers have and how can they contact us.

Khi chúng tôi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin cá nhân của Quý Đối tác, ví dụ số điện thoại đăng nhập, password và thông tin liên lạc của Quý Đối tác. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Đối tác để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc nhằm mục đích tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp bạn không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, rất tiếc là chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho Quý Đối tác các dịch vụ đó.

When we talk about “personal data”, we mean the personal information of our Partners, such as login mobile phone number, password and your contact information. We collect personal data from you so that we can provide you with the service you have requested, or for the purpose of complying with statutory or contractual requirements. In the event that you are not able to provide the personal data necessary for us to be able to provide our services to you, we will unfortunately also not be able to provide you with such products

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN/ SCOPE OF INFORMATION GATHERING

Khi sử dụng ứng dụng IZIon24 Agent, Quý Đối tác cho phép Công ty được thu thập các loại thông tin của Quý Đối tác như sau:/ When using IZIon24 Agent App, the Company is given its Partners’ permission to gather types of information as follows:

 1. Thông tin Quý Đối tác cung cấp/ Information as provided by the Partners:

Thông tin có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, thông tin tài khoản mạng xã hội của Quý Đối tác. Các thông tin này được Quý Đối tác cung cấp cho Công ty khi:/

 It can include (but not limited to) full name, e-mail address, phone number, username, image, ID card number, date of birth, gender, address, income, reference person, social network account. The Partners will provide such information for the Company under these circumstances:

 •       Khách hàng đăng ký hồ sơ đề nghị thực hiện đại lý liên kết với Công ty trên Ứng dụng IZIon24 Agent/ The Partners register the application to become an affiliate agent of the Company on the IZIon24 Agent App.
 •       Quý Đối tác truy cập và tạo tài khoản trên Ứng dụng IZIon24 Agent để sử dụng dịch vụ/ The Partners give their accesses to and create their accounts on IZIon24 Agent App to use its services.
 •       Liên hệ với Công ty qua tổng đài, ứng dụng điện tử, trang web và tài khoản mạng xã hội của Công ty/ To contact Company by its call center, electronic application, website and social network account.
 •       Hoàn thành các bản khảo sát người dùng do Công ty gửi/To complete customer satisfaction surveys as sent by the Company.
 •       Kích hoạt các tính năng cho phép Công ty truy cập vào danh bạ, ảnh, tin nhắn hoặc vị trí thiết bị của Quý Đối tác/ To activate features that allow the Company to access your contacts, photos, messages or device location.
 1. Thông tin phát sinh trong quá trình giao dịch với Ứng dụng IZIon24 Agent/ Information raised during transaction process with IZIon24 Agent App

a. Thông tin giao dịch/ Transaction information:

Công ty thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Quý Đối tác sử dụng dịch vụ của IZIon24 Agent, bao gồm (nhưng không giới hạn) các loại dịch vụ Quý Đối tác yêu cầu, ngày giờ sử dụng dịch vụ, hoa hồng đại lý, dữ liệu khách hàng, hợp đồng và các khoản bảo hiểm của Khách hàng, và các thông tin giao dịch liên quan khác.

The Company will gather transaction information relating to the Partners’ use of its services, including (but not limited to) types of required service, time of use, commission, customers data, contract and transaction amount of customersand other related transaction information.

b. Thông tin của thiết bị/ Device information:

Công ty thu thập thông tin về thiết bị điện tử mà Quý Đối tác sử dụng để truy cập sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng, bao gồm (nhưng không giới hạn), model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động…

The Company will gather information on electronic devices which the Partners are using to access their use of services on electronic applications, including (but not limited to) hardware model, operating system and version, software, filename and version, priority language, sole identification code of device, advertising digital identifier, serial number and mobile network information, etc.

c. Thông tin vị trí/ Location information:

Công ty thu thập thông tin về vị trí của Quý Đối tác khi Quý Đối tác truy cập vào Ứng dụng IZIon24 Agent của Công ty hoặc thông qua các phương tiện khác Quý Đối tác có cho phép xác định vị trí của mình.

The Company will gather information on its Partners’ locations when they access IZIon24 Agent Appor they enable to define their locations by other devices.

d. Thông tin tin nhắn văn bản/ Text message Information:

Quý Đối tác cho phép Công ty thu thập và sử dụng thông tin trong tin nhắn văn bản trên thiết bị di động của Quý Đối tác để thực hiện thao tác tích hợp trong ứng dụng IZIon24 Agent. Công ty sử dụng thông tin về tin nhắn của Quý Đối tác cho các dịch vụ hỗ trợ Quý Đối tác và cho các mục đích an toàn, an ninh và phân tích.

The Partners authorize the Company to collect and use the information contained in the text messages on the Partners’ mobile device to perform an integrated operation in the IZIon24 Agent App. The Company uses information about the Partners’ messages for support services and for safety, security and analytical purposes.

e. Máy ảnh và hình ảnh/ Camera and image:

Trong ứng dụng IZIon24 Agent, Công ty có thể truy cập và sử dụng máy ảnh và hình ảnh lưu trữ trên phương tiện điện tử của Quý Đối tác để hoàn thành quá trình bảo mật thông tin cho Quý Đối tác.

In the IZIon24 Agent App, the Company can access and use the camera and images which are saved on its Partners’ electronic devices for their complete information security process.

f. Thông tin từ các nguồn khác/ Other information source:

Có thể bao gồm/ May include:

 • Các nguồn thông tin công khai/ Public sources;
 • Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của Công ty/ Other sources, such as Company’s partners;
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị/ Marketing service providers.
 1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin/ Purposes of information gathering and using
  1. Cung cấp, thiết kế các dịch vụ liên quan cho các đối tác liên kết/ Supply, design related services for affiliate partners;
  2. Xử lý và kiểm tra thông tin về tín dụng, y tế, an ninh, thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm/ Process and check information about credit, medical, security, appraisal as well as insurance claims;
  3. Thống kê và nghiên cứu/ Statistics and research;
  4. Tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm hoặc các sản phẩm liên quan/ Marketing (including direct marketing) of insurance or related products;
  5. Liên lạc với đối tác, khách hàng và/hoặc người dùng của Ứng dụng IZIon24 Agent/ Communicating with partners, customers and/or users of IZIon24 Agent App;
  6. Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty, các thành viên hoặc các đối tác/ Satisfy disclosure requirements according to legal regulations or authorities for the Company, its members or partners;
  7. Thực hiện các mục tiêu khác có liên quan theo điểm (1) đến (6) ở trên/ Implement other related objectives according to points (1) to (6) above.
  8. Bảo mật thông tin là tiêu chí được đặt ra hàng đầu đối với chúng tôi/ Information security is our top priority.

Chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp an toàn về mặt kỹ thuật và quy trình để đảm bảo thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ khỏi những truy cập hoặc xử lý trái phép luật, cũng như không bị mất mát, tiêu hủy hoặc hư hại một cách vô ý/ We will implement technical and procedural security solutions to ensure that your personal information is protected from unauthorized access or processing by law, and from loss, destruction. or unintentionally damaged.

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN/ DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

 1. Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Công ty/ With Company’s service providers and business partners

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:/ We may provide Personal Data to our vendors, consultants, marketing partners, research firms, and other service providers or business partners. This includes:

 • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ/ Payment processing and support departments;
 • Trung tâm tín dụng, các đại lý chấm điểm tín dụng thay thế tương đương và các tổ chức báo cáo tín dụng khác/ Credit bureaus, equivalent alternative credit scoring agencies and other credit reporting agencies;
 • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền/ Background checks and anti-money laundering service providers;
 • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây/ Cloud storage providers;
 • Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị/ Marketing partners and marketing platform providers;
 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu/ Data analytics provider;
 • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công ty hoặc thay mặt Công ty/ Research partners, including those conducting surveys or research projects in partnership with or on behalf of the Company;
 • Đối tác bảo hiểm và tài chính/ Insurance and financial partners;
 • Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính/ Service providers that perform identity verification services.

 

 1. Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ/ With our legal advisors and governmental authorities

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây/ We may share your Personal Data with our legal advisors, law enforcement officials, government authorities and other third parties. This may take place to fulfil the legal purposes (mentioned above), or any of the following circumstances:

 • Khi nó là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp mà đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc/ where it is necessary to respond to an emergency that threatens the life, health or safety of a person; or
 • Khi nó là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta)/ where it is necessary in the public interest (e.g. in a public health crisis, for contact tracing purposes and safeguarding our community).

KIỂM SOÁT QUYỀN RIÊNG TƯ/ PRIVACY CONTROL

Chỉnh sửa thông tin cá nhân/ Personal information modification

Trường hợp tài khoản đăng nhập của Quý Đối tác trên Ứng dụng chưa được xác thực bằng phương thức xác thực thông tin của Công ty, Quý Đối tác có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của mình/ In case the Partners’ login account on the App has not been authenticated by the information authentication method of the Company, Partners can edit or update their information.

Khi tài khoản đã được xác thực, Quý Đối tác có thể chỉnh sửa thông tin/ Once the account has been verified, Partners can edit the information.

Giới hạn quyền truy cập/ Access limits

Quý Đối tác có quyền đồng ý hoặc từ chối cho Công ty truy cập các thông tin của Quý Đối tác như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Quý Đối tác hiểu được rằng các tính năng, dịch vụ trên Ứng dụng của Công ty có thể không được thực hiện đầy đủ/ A partner has the right to agree or deny Company access to his information such as location information, directory information, etc. Upon opting out, the Partner understands that the features and services on the Company’s App may not be fully implemented.

CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN/ INFORMATION SECURITY METHODS

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Đối tác bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

The Company will protect Partners’ personal information with security protection methods appropriate to the importance of the information, preventing unauthorized access, disclosure, modification or use of information.

Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

The Company is responsible for personal information in its possession, including information transmitted to service providers who are currently performing duties on our behalf. When sharing personal information with service providers, it is their responsibility to protect the information by taking measures consistent with the company’s privacy policy and practices.

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

Note, however, that the transmission of information over the Internet is not entirely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data in transit through online means, and therefore we are not responsible for data transmission risk.

CAM KẾT BẢO MẬT/ PRIVACY STATEMENT

Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý Đối tác cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

The company is committed to protecting your personal information as well as complying with the requirements on personal information protection under Vietnamese law.

Công ty sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý Đối tác cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc trong các tình huống đặc biệt.

The Company will not disclose any of your personal information to third parties except with your consent or under special circumstances.

Công ty sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo lưu trữ an toàn thông tin cá nhân Quý Đối tác cung cấp cho Công ty.

The Company will take necessary steps to ensure the safe storage of the personal information you provide to the Company.

 

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ/ CONFIDENTIALITY AND PRIVACY POLICY MODIFICATION

Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy định bảo mật này bất cứ lúc nào và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật/ Company reserves the right to modify, supplement, update this Privacy Policy at any time and ensure the amendment and supplementation in accordance with the relevant provisions of law.

Công ty sẽ thông báo cho Quý Đối tác về việc sửa đổi, bổ sung Quy định bảo mật này thông qua hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tin nhắn qua các tài khoản mạng xã hội, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng/ The Company will notify the Partners about the amendment and supplementation of this Privacy Policy through the following forms: documents, emails, SMS, message via social network account or on mass media.

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Quý Đối tác tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty đồng nghĩa với việc Quý Đối tác đồng ý với các nội dung cập nhật của Quy định này/ To the extent permitted by applicable law, Partners’ continued use of the Company services means that the Partners agree with the updated contents of this Policy.