Chính sách bảo mật Agent App

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

POLICY ON SECURITY AND PERSONAL DATA PROTECTION

Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life và mô tả các hoạt động của IDEAL LIFE liên quan đến việc bảo mật thông tin, thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

This Policy on security and personal data protection is enacted by Ideal Life Consultancy Joint Stock Company and delineates the operations conducted by IDEAL LIFE pertaining to information security, the collection and processing of personal data, as well as the safeguarding of personal data in accordance with applicable laws.

Bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng dịch vụ trực tuyến/Ứng dụng IZIon24 Agent, các ứng dụng khác của IDEAL LIFE cũng như sử dụng sản phẩm, dịch vụ của IDEAL LIFE, IDEAL LIFE được phép hiểu rằng Chủ thể dữ liệu đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các nội dung tại Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân này. Cùng với Điều Khoản và Điều Kiện, Chính sách này được sử dụng để điều chỉnh mọi thao tác của Chủ thể dữ liệu khi sử dụng dịch vụ trực tuyến/Ứng dụng IZIon24 Agent của IDEAL LIFE cũng như thiết lập các giao dịch liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm, Ứng dụng của IDEAL LIFE đến Chủ thể dữ liệu; đồng thời được áp dụng để giải quyết mọi tranh chấp (nếu có) ngay cả khi việc cung cấp và sử dụng dịch vụ đã chấm dứt.

By keeping accessing or using online services/the IZIon24 Agent Application, other applications of IDEAL LIFE as well as utilizing products and services provided by IDEAL LIFE, it is understood and acknowledged that Data subjects have read, fully comprehended, and accepted the provisions of this Policy on security and personal data protection. This Policy, along with the Terms and Conditions, governs all the Data subjects’ actions when utilizing IDEAL LIFE’s online services/IZIon24 Agent Application and engaging in transactions related to the provision of IDEAL LIFE’’s services, products and Applications. Furthermore, this Policy remains enforceable in resolving any disputes (if any) even when provision and use of services are terminated.

1.      GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

DEFINITION OF TERMS

a.      IDEAL LIFE” hoặc “Chúng tôi”: là Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life.

IDEAL LIFE” or “We”: means Ideal Life Consultancy Joint Stock Company.

b.      Ứng dụng của IDEAL LIFE” hoặc “Ứng dụng”: là Ứng dụng IZIon24 Agent và/hoặc các ứng dụng, phần mềm khác được sở hữu và phát triển bởi IDEAL LIFE, nhằm phục vụ cho hoạt động đại lý bảo hiểm của IDEAL LIFE.

IDEAL LIFE’s Applications” or “The Applications“: refers to the IZIon24 Agent and/or other applications and software owned and developed by IDEAL LIIFE, designed to serve the insurance agency operation of IDEAL LIFE.

c.      IZIon24 Agent” hoặc “Ứng dụng IZIon24 Agent”: là Ứng dụng IZIon24 Agent, là một trong các ứng dụng thuộc hệ thống Ứng dụng của IDEAL LIFE, do IDEAL LIFE sở hữu, phát triển và nhằm phục vụ cho hoạt động đại lý bảo hiểm của IDEAL LIFE.

IZIon24 Agent”or ““IZIon24 Agent Application”: is the IZIon24 Agent Application, one of the applications within the IDEAL LIFE’s Application system, owned and developed by IDEAL LIFE and designed to serve the insurance agency operation of IDEAL LIFE.

d.      Chính sách”: là Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Policy”: means this Security and Personal data protection policy.

e.      “Dữ liệu cá nhân”: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Personal data”: refers to electronic information in the form of symbols, letters, numbers, images, sounds, or equivalences associated with an individual or used to identify an individual. The Personal data includes general Personal data and sensitive Personal data.

a.      “Xử lý dữ liệu”: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi lại, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Personal data processing”: refers to one or multiple activities that impact on Personal data, including collection, recording, analysis, confirmation, storage, rectification, disclosure, combination, access, traceability, retrieval, encryption, decryption, copying, sharing, transmission, provision, transfer, deletion, destruction or other relevant activities.

b.      Chủ thể dữ liệu”: cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh, bao gồm tất cả các Chủ thể dữ liệu cá nhân đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ/Ứng dụng được cung cấp bởi IDEAL LIFE, người lao động của IDEAL LIFE, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có liên quan hoặc phát sinh quan hệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phần mềm hoặc quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác với IDEAL LIFE.

Data subject”: refers to an individual to whom the data relates, including all individuals who utilize products/services/Applications provided by IDEAL LIFE, IDEAL LIFE employees, shareholders, and/or other individuals who are associated with or have established relationships for the provision of products/services/ softwares or other employment or legal relationships with IDEAL LIFE.

c.       “Bên thứ ba”: là các cá nhân, tổ chức không thuộc IDEAL LIFE và có ràng buộc pháp lý với IDEAL LIFE thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết khác.

Third party”: refers to individuals or organizations that are external to IDEAL LIFE and have a legal relationship with IDEAL LIFE through contracts, agreements, or other binding arrangements.

d.      “Quy định pháp luật”: là các quy định pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được ban hành, sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm áp dụng điều chỉnh về hoạt động bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

Provisions of laws” refer to legal regulations of the Socialist Republic of Vietnam that are enacted, amended, and supplemented from time to time to govern activities pertaining to the protection of Personal data.

2.      MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

PURPOSE AND SCOPE OF APPLICATION

2.1   Chính sách này nhằm mục đích thông báo minh bạch đến Chủ thể dữ liệu cá nhân toàn bộ các thông tin liên quan đến việc bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân tại IDEAL LIFE.

The purpose of this Policy is to provide transparent information to Data subjects regarding the security and processing of their Personal data at IDEAL LIFE.

2.2   Chính sách này đề cập đến:

This Policy encompasses the following aspects:

a.      Thông tin chi tiết về các loại Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu mà Chúng tôi thu thập;

Detailed information concerning the types of Personal data we collect from Data subjects;

b.      Cách thức Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu;

The procedures through which we process the Personal data of Data subjects;

c.      Mục đích Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu;

The purposes for which we process the Personal data of Data subjects;

d.      Thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân;

Information about other organizations and individuals involved in the processing of Personal data;

e.      Các trường hợp chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài;

Instances of Personal data transfer to foreign countries;

f.       Thời gian Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu;

The duration for which Personal data is retained;

g.      Các quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu;

The rights and obligations of Data subjects;

h.      Những điều không mong muốn có thể xảy ra khi xử lý Dữ liệu cá nhân;

Potential undesired events that may arise during the processing of Personal data;

i.       Cách thức Chủ thể dữ liệu liên hệ với Chúng tôi.

Contact information for Data subjects to reach out to us.

3.      TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA CHÚNG TÔI

OUR STATEMENTS AND WARRANTIES

3.1   Bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu là công việc tối quan trọng của Chúng tôi. Do đó, Chúng tôi luôn áp dụng các biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng cao nhất, thường xuyên rà soát, cập nhật đảm bảo không ảnh hưởng quyền lợi của Chủ thể dữ liệu.

Safeguarding the Personal data of Data subjects is of paramount importance to us. Accordingly, we diligently and responsibly implement measures to protect Personal data with the utmost care. We conduct regular reviews and updates of these measures to ensure that the rights of Data subjects are not compromised.

3.2   IDEAL LIFE cam kết chỉ thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân cho các mục đích rõ ràng, hợp pháp, an toàn và tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành trong việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu. IDEAL LIFE chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu phù hợp quy định Pháp luật hiện hành, Chính sách này và (các) Hợp đồng/thỏa thuận, văn bản đồng thuận đã giao kết với Chủ thể dữ liệu.

IDEAL LIFE commits to exclusively collecting and processing Personal data for explicit, lawful, and secure purposes in compliance with the provisions of the Current applicable laws to safeguard the Personal data of Data subjects. IDEAL LIFE processes Personal data of Data subjects in adherence to the Current applicable laws, this Policy, and the respective contract(s)/agreement(s) and consent forms entered into with the Data subjects.

3.3   IDEAL LIFE sẽ không tiết lộ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của Chủ thể dữ liệu cho Bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu, ngoại trừ những trường hợp được liệt kê cụ thể trong Chính sách này, trong các tình huống đặc biệt hoặc trong các tình huống khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Without the Data Subject’s consent, IDEAL LIFE will not disclose any Personal data of the Data Subject to any Third party, except as expressly listed in this Policy, under special situations or as mandated by the prevailing applicable laws.

3.4   Chúng tôi chỉ lưu giữ Dữ liệu cá nhân khi cần thiết cho các mục đích pháp lý và hoạt động kinh doanh hợp pháp. Trong thời gian lưu giữ Dữ liệu cá nhân đó, Chúng tôi sẽ thực hiện các phương pháp bảo mật kỹ thuật và bảo vệ hợp lý để ngăn chặn tình trạng truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, tiêu hủy một cách trái phép hoặc rủi ro tương tự.

We retain Personal data only for the duration necessary to fulfill legal and business obligations. Throughout the retention period of said Personal data, we implement reasonable security measures, as required by the prevailing applicable laws, to mitigate unauthorized or similar risks associated with access, collection, use, disclosure, duplication, alteration, or destruction.

3.5   IDEAL LIFE phổ biến Chính sách, quy định về bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho toàn thể nhân viên. Trường hợp nhân viên vi phạm các quy định, Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân, IDEAL LIFE sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định.

IDEAL LIFE shall communicate the Policy and regulations pertaining to the security and protection of Personal data to all employees. In the event of any violations by employees of the regulations, the Privacy and Protection of Personal data Policy, IDEAL LIFE shall take appropriate actions in accordance with the provisions.

4.      CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

GENERAL PROVISIONS

4.1   Chính sách này là một phần của Điều khoản và Điều kiện, hợp đồng và điều chỉnh mối quan hệ giữa Chủ thể dữ liệu với IDEAL LIFE. Chủ thể dữ liệu cần đọc, hiểu Chính sách này như nội dung Điều khoản và Điều kiện, hợp đồng đó. Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, Ứng dụng của IDEAL LIFE, giao kết hợp đồng với IDEAL LIFE hoặc các hình thức hợp đồng khác mà IDEAL LIFE đươc ủy quyền thu xếp và/hoặc cho phép Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, xử lý Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu, Chủ thể dữ liệu chấp nhận các chính sách được đề cập tại văn bản này.

This Policy is an integral component of the Terms and Conditions, contracts, and regulations that govern the relationship between the Data subjects and IDEAL LIFE. Data subjects need to read and comprehend this Policy, just as they would the contents of the Terms and Conditions and contracts. By registering for use, utilizing the products, services and Applications of IDEAL LIFE, entering into contracts with IDEAL LIFE, or engaging in other contractual arrangements authorized or permitted by IDEAL LIFE for the purpose of utilizing personal information and processing the Personal data of Data subjects, the Data subjects hereby acknowledge and accept the policies outlined in this document.

4.2   Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của một Bên thứ ba (ba gồm nhưng không giới hạn thông tin vợ/chồng, cha/mẹ, con, anh/chị/em, ông bà nội/ngoại, cô/dì/chú/bác, bạn bè, bên thụ hưởng, người thừa kế theo pháp luật, người được bảo hiểm, người hưởng quyền lợi bảo hiểm, thông tin người quản lý, thông tin bên được ủy quyền, đối tác, bên bảo đảm, người phụ thuộc, người liên hệ và/hoặc cá nhân khác) cho Chúng tôi, Chủ thể dữ liệu cam đoan và bảo đảm rằng Chủ thể dữ liệu đã có sự ủy quyền/chấp thuận/dồng ý từ Bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu theo quy định pháp luật.

By providing Personal data of a Third party (including but not limited to information about spouses, parents, children, siblings, grandparents, aunts/uncles, cousins, friends, beneficiaries, legal heirs, insured individuals, insurance beneficiaries, information about managers, authorized parties, partners, guarantors, dependents, contacts, and/or other individuals) to us, the Data subjects hereby declares and warrants that they have obtained the authorization/consent/permission from the respective Third party for the processing of their data in compliance with the applicable laws and regulations.

Trong trường hợp pháp nhân, tổ chức (sau đây gọi là “Chủ thể cung cấp”) là Chủ thể cung cấp dữ liệu cho Chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu của người đại diện, kế toán trưởng, chủ sở hữu, cổ đông, người lao động, cá nhân khác), Chủ thể cung cấp cam đoan và bảo đảm với Chúng tôi rằng: (i) Chủ thể cung cấp đã giải thích cho những người đó rằng Dữ liệu cá nhân của họ được chia sẻ, xử lý cho/bởi IDEAL LIFE; (ii) đã có dự chấp thuận/đồng ý của những người đó về việc chia sẻ, xử lý Dữ liệu cá nhân.

In the event that a legal entity or organization (hereinafter referred to as the “Providing Entity”) acts as the Data provider to us (including but not limited to data of representatives, chief accountants, owners, shareholders, employees, and other individuals), the Providing Entity hereby affirms and assures us that: (i) the Providing Entity has informed those individuals that their Personal data will be shared and processed by IDEAL LIFE; (ii) the Providing Entity has obtained the prior consent/agreement from those individuals regarding the sharing and processing of their Personal data.

4.3    Trên cơ sở Quy định pháp luật và trong phạm vi dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi chỉ có thể cung cấp dịch vụ, tiện ích, Ứng dụng của Chúng tôi khi Chúng tôi được Chủ thể dữ liệu đồng ý toàn bộ với Chính sách này, quy định xử lý dữ liệu cá nhân tại IDEAL LIFE mà không có bất kỳ điều kiện nào kèm theo. Do đó, sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu bằng bất kỳ hình thức nào (theo hợp đồng, văn bản, thỏa thuận, Chính sách này hay bất kỳ hình thức nào khác) được hiểu là Chủ thể dữ liệu đã đồng ý toàn bộ.

In accordance with the provisions of the Applicable laws and within the scope of our services, we can only provide our services, utilities and Applications once we have obtained the Data subject’s complete agreement with this Policy and the regulations governing the processing of Personal data at IDEAL LIFE, without any additional conditions. Therefore, the Data subject’s agreement, in any form (whether through a contract, document, agreement, this Policy, or any other form), shall be deemed as the Data subject’s unequivocal consent.

4.4   IDEAL LIFE căn cứ vào Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cung cấp để duy trì quan hệ pháp lý, quan hệ dịch vụ với Chủ thể dữ liệu. Theo đó, tại mọi thời điểm, Chủ thể dữ liệu cần đảm bảo rằng các Dữ liệu cá nhân mà Chủ thể dữ liệu cung cấp cho Chúng tôi đầy đủ và xác thực. Trường hợp Chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý/cho phép Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu thì việc rút lại sự đồng ý/cho phép đó có thể làm: (i) ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của IDEAL LIFE và Chủ thể dữ liệu hoặc quan hệ hợp đồng của một Bên thứ ba và Chủ thể dữ liệu thông qua việc ủy quyền hợp pháp cho IDEAL LIFE thu xếp hợp đồng với Chủ thể dữ liệu theo Quy định pháp luật; (ii) dịch vụ và/hoặc Ứng dụng của Chúng tôi đối với Chủ thể dữ liệu bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ phí tổn, thiệt hại, bồi thường, tồn thất phát sinh cho Chủ thể dữ liệu và/hoặc Bên thứ ba có liên quan do sự ảnh hưởng này. Khi đó, quyền hợp pháp của Chúng tôi vẫn được bảo lưu đầy đủ, Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành.

IDEAL LIFE relies on the Personal data provided by the Data subject to maintain legal and service relationships with the Data subject. Therefore, it is the responsibility of the Data subject to ensure that the Personal data provided to us are complete and accurate. If the Data subject withdraws their consent/permission for us to process their Personal data, such withdrawal may have the following consequences: (i) it may affect the legal validity of contracts and legal relationships between IDEAL LIFE and the Data subject, as well as contractual relationships between a third party and the Data subject, established through the lawful authorization granted to IDEAL LIFE for contracting with the Data subject in compliance with legal provisions; (ii) it may result in limitations, restrictions, temporary suspension, or cancellation of our services for the Data subject on a case-by-case basis. We shall not be held liable for any fees, damages, compensations, or losses incurred by the Data subject and/or related third parties as a result of such consequences. In such cases, we reserve our full legal rights, and we may continue processing the Personal data of the Data subject within the required scope or as mandated by prevailing laws.

4.5   Chủ thể sữ liệu có thể thấy các quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang điện tử hoặc dịch vụ của đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc Bên thức ba khác có hợp tác với IDEAL LIFE. IDEAL LIFE không có trách nhiệm kiểm soát các nội dung và các liên kết đó và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang điện tử, ứng dụng hoặc dịch vụ của Bên thứ ba.

The Data subject may encounter advertisements or other content on any website, application, or device that may be linked to partner websites or services, advertisers, sponsors, or other third parties collaborating with IDEAL LIFE. IDEAL LIFE does not bear responsibility for controlling the content and links contained therein and shall not be held liable for the activities carried out by such third-party websites, applications, or services.

Nếu bất kỳ phần nào của trang web, ứng dụng, công cụ do IDEAL LIFE quản lý có chứa các đường dẫn kết nối với trang web khác, những trang đó có thể không chịu sự quản lý của Chính sách này. Chủ thể dữ liệu nên kiểm tra phần quy định về bảo mật trên các trang web đó để hiểu rõ về chính sách của họ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân.

If any part of the website, application, or tools managed by IDEAL LIFE contains links to other websites, those websites may not be governed by this Policy. Data subjects are advised to review the privacy provisions on those websites to understand their policies regarding the collection, use, transfer, and disclosure of Personal data.

4.6   Theo nội dung Chính sách này và Quy định pháp luật hiện hành, IDEAL LIFE, các nhà cung cấp dịch vụ của IDEAL LIFE có thể liên hệ với Chủ thể dữ liệu qua các phương tiện email, tin nhắn hoặc phương tiện khác để cung cấp cho Chủ thể dữ liệu các thông tin sản phẩm, dịch vụ, tiện ích của Chúng tôi. Trường hợp Chủ thể dữ liệu muốn hủy đăng ký nhận thông báo này, Chủ thể dữ liệu vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo thông tin liên hệ tại Chính sách này.

In compliance with the provisions of this Policy and the applicable laws, IDEAL LIFE and its service providers may contact the data subject via email, messages, or other channels to provide the data subject with information regarding our products, services, and utilities. If the data subject wishes to unsubscribe from receiving such notifications, please contact us using the contact information provided in this Policy.

4.7   IDEAL LIFE sẽ lưu trữ dữ liệu của Chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian được yêu cầu trong mối quan hệ với Chủ thể dữ liệu và/hoặc trong khoảng thời gian cần thiết khác để đáp ứng mục đích có lợi cho cả hai bên và/hoặc theo Quy định pháp luật.

IDEAL LIFE shall retain the data of the data subject for the duration necessary in the relationship with the data subject and/or for any other required period to fulfill mutually beneficial purposes and/or as mandated by applicable laws.

4.8   Việc truyền thông tin qua internet, xử lý Dữ liệu cá nhân có thể gây rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc rủi ro do việc xử lý không phù hợp. Bằng sự nỗ lực cao nhất, Chúng tôi luôn cố gắng cẩn trọng tối đa, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để kiểm soát, hạn chế rủi ro. Mặc dù Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu cá nhân, Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

Although we will do our best to protect Personal data, we cannot guarantee the security of your data in transit through online means, and therefore we are not responsible for data transmission risk.

4.9   Chính sách này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa các phiên bản khác nhau của Chính sách này, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Policy is prepared in both the English and Vietnamese languages. In the event of any inconsistency between different versions of this Policy, the Vietnamese version shall prevail.

5.      CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN IDEAL LIFE THU THẬP

PERSONAL DATA COLLECTED BY IDEAL LIFE

5.1    Để Chúng tôi có thể xử lý các yêu cầu của Chủ thể dữ liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu cung cấp dịch vụ tài khoản ứng dụng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác) và/hoặc cung cấp khái quát thông tin các sản phẩm/tiện ích của Chúng tôi, Chúng tôi và Bên xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho IDEAL LIFE thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận với IDEAL LIFE, sẽ cần phải thực hiện việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.

In order to process Data subject’s requests (including but not limited to requests for account services in applications, provision of products and other services) and/or provide general information about our products/utilities, we and the Personal data processors acting on behalf of IDEAL LIFE through contracts or agreements with IDEAL LIFE will need to process the Data subject’s Personal data.

5.2   Các loại Dữ liệu cá nhân có thể được thu thập và xử lý là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Chủ thể dữ liệu với IDEAL LIFE:

Types of Personal data that may be collected and processed can include the following information, which may vary depending on the timing and the Data subject’s relationship with IDEAL LIFE:

a.      Thông tin Chủ thể dữ liệu cung cấp:

Information provided by the Data subject:

·        Thông tin cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; thông tin giấy khai sinh (đối với trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi); thông tin cư trú; số điện thoại, email; thông tin về người phụ thuộc, người được bảo hiểm, người thụ hưởng; tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng; thông tin về tài khoản số của cá nhân (email, fax, các tài khoản trên môi trường số, thông tin khác có liên quan); hình ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ khác theo quy định pháp luật (nếu có).

General information: First name, middle name, surname, other names (if any); date of birth; place of birth; gender; ID card/passport information; birth certificate information (for children or individuals under 18 years old); residential information; phone number; email address; information about dependents, insured individuals, beneficiaries; bank account, credit card details; personal account numbers (email, fax, accounts in digital environments, other relevant information); images of ID card/passport or other documents as required by law (if any).

·        Thông tin cá nhân nhạy cảm: chẳng hạn như các thông tin về sức khỏe, đặc điểm sinh học, thu nhập/hoa hồng.

Sensitive personal information: such as health information, biometric data, income/commision.  

b.      Thông tin phát sinh trong quá trình Chủ thể dữ liệu giao dịch với IDEAL LIFE:

Information raised during transaction process with IDEAL LIFE:

·        Thông tin giao dịch

Transaction information:

IDEAL LIFE thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Chủ thể dữ liệu sử dụng dịch vụ, Ứng dụng của IDEAL LIFE bao gồm (nhưng không giới hạn): các loại dịch vụ/tiện ích Chủ thể dữ liệu yêu cầu, ngày giờ sử dụng, số tiền giao dịch, các khoản hoa hồng/thu nhập/bảo hiểm của Chủ thể dữ liệu, và các thông tin giao dịch liên quan khác.

IDEAL LIFE will gather transaction information pertaining to the data subject’s utilization of IDEAL LIFE services, including (but not limited to): types of services/utilities requested by the Data subject, date and time of usage, transaction amount, commission/income/insurance, and other related transaction information.

·        Thông tin của thiết bị

Device information:

IDEAL LIFE thu thập thông tin về thiết bị điện tử mà Chủ thể dữ liệu sử dụng để truy cập sử dụng dịch vụ/tiện ích trên Ứng dụng IZIon24 Agent và/hoặc các ứng dụng khác của IDEAL LIFE, bao gồm (nhưng không giới hạn), model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động…

IDEAL LIFE gathers information regarding the electronic devices that the data subject employs to access and employ services/utilities on the IZIon24 Agent Application and/or other applications supplied by IDEAL LIFE. This information encompasses, but is not restricted to, hardware models, operating systems and versions, software, file names and versions, preferred languages, unique device identifiers, advertising identifiers, serial numbers, and network information.

·        Thông tin vị trí

Location information

IDEAL LIFE thu thập thông tin về vị trí của Chủ thể dữ liệu khi Chủ thể dữ liệu truy cập vào các trang thông tin điện tử, Ứng dụng IZIon24 Agent và/hoặc các ứng dụng khác của IDEAL LIFE hoặc thông qua các phương tiện khác Chủ thể dữ liệu có cho phép xác định vị trí của Chủ thể dữ liệu.

IDEAL LIFE  gathers information on its Data subject’s locations when they access websites, IZIon24 Agent  Application and/or other applications of IDEAL LIFE or they enable to define their locations by other devices.

·        Thông tin tin nhắn văn bản

Text message information

Chủ thể dữ liệu cho phép IDEAL LIFE thu thập và sử dụng thông tin trong tin nhắn văn bản trên thiết bị di động của Chủ thể dữ liệu để thực hiện thao tác tạo tài khoản, tích hợp, xác nhận thông tin trong Ứng dụng IZIon24 Agent và/hoặc các ứng dụng khác của IDEAL LIFE. IDEAL LIFE sử dụng thông tin về tin nhắn của Chủ thể dữ liệu cho các dịch vụ hỗ trợ Chủ thể dữ liệu và cho các mục đích an toàn, an ninh và phân tích.

The Data subject grants IDEAL LIFE permission to collect and use information from text messages on their mobile device for the purpose of account creation, intergration, and information verification within the IZIon24 Agent Application and/or other applications offered by IDEAL LIFE. IDEAL LIFE utilizes the information from the Data subject’s messages for the provision of support services to the Data subject and for ensuring safety, security and analysis purposes.

·        Máy ảnh và hình ảnh

Camera and image:

Trong Ứng dụng của IDEAL LIFE, IDEAL LIFE có thể truy cập và sử dụng máy ảnh và hình ảnh lưu trữ trên phương tiện điện tử của Chủ thể dữ liệu để hoàn thành quá trình bảo mật thông tin cho Chủ thể dữ liệu.

In the IDEAL LIFE’s Application, IDEAL LIFE may access and utilize the Data subject’s camera and stored images on their electronic devices in order to fulfill the Data subject’s information security process.

c.      Chữ ký, chữ viết bao gồm cả chữ ký điện tử;

Signatures, writing including electronic signatures;

d.      Hình ảnh (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu); bản ghi âm, ghi hình Chủ thể dữ liệu bao gồm cả các cuộc trờ chuyện của IDEAL LIIFE với Chủ thể dữ liệu thông qua các kênh liên lạc của IDEAL LIFE và/hoặc do IDEAL LIFE thực hiện;

Images (ID card/passport); audio recordings, video recordings of the Data subject, including conversations between IDEAL LIFE and the Data subject through IDEAL LIFE’s communication channels and/or conducted by IDEAL LIFE;

e.      Dữ liệu phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; dữ liệu về vị trí được xác định qua dịch vụ định vị;

Activity reflection data, browsing history on the internet; location data determined through location services;

f.       Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; lịch sử hoạt động của người dùng trên các nền tảng số và các kênh giao dịch chính thức của IDEAL LIFE; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp;

Marketing data: interests in advertising; user activity history on digital platforms and official transactional channels of IDEAL LIFE; response to direct marketing and preferences for opting out of direct marketing;

g.      Các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp/gián tiếp) hoặc phát sinh từ/liên quan đến việc xác lập quan hệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ, Ứng dụng hoặc quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác giữa IDEAL LIFE và Chủ thể dữ liệu.

Other relevant information directly or indirectly related to, or arising from, the establishment of product/service/Applications provision, employment relationship, or other legal relationships between IDEAL LIFE and the Data subject.

6.      CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

METHODS OF COLLECTING PERSONAL DATA

IDEAL LIFE, Bên xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba thay mặt IDEAL LIFE thực hiện thu thập, xử lý dữ liệu thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận với IDEAL LIFE trong các trường hợp và từ các nguồn sau:

IDEAL LIFE, the Personal data processor on behalf of IDEAL LIFE shall gather and processe data through a contract or agreement with IDEAL LIFE in the following cases and sources:

6.1    Chủ thể dữ liệu truy cập và tạo tài khoản trên Ứng dụng IZIon24 Agent và/hoặc các ứng dụng khác của IDEAL LIFE để sử dụng dịch vụ.

The Data subject give their accesses to and create their accounts on IZIon24 Agent Application and/or other applications of IDEAL LIFE to use its services.

6.2    Chủ thể dữ liệu đăng ký hồ sơ đề nghị xác lập các quan hệ lao động, cung cấp dịch vụ bảo hiểm, tái tục bảo hiểm và thanh toán các khoản thu nhập/hoa hồng/phí bảo hiểm tại IIDEAL LIFE hoặc qua các kênh thanh toán, thu hộ khác của IDEAL LIFE. IDEAL LIFE sẽ thu thập và xử lý các Dữ liệu cá nhân cần thiết của Chủ thể dữ liệu hoặc của các bên thứ ba khác (chẳng hạn như người được bảo hiểm hay người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm) do Chủ thể dữ liệu kê khai, cung cấp hoặc yêu cầu bảo hiểm để làm cơ sở cho các đối tác công ty bảo hiểm xem xét bảo hiểm hoặc thanh toán các khoản thu nhập cho Chủ thể dữ liệu.

The Data subject registers a profile for the purpose of establishment of employment relationships, requesting insurance services, insurance renewal, and making payments for income/commision/insurance premiums at IDEAL LIFE or through other payment and collection channels provided by IDEAL LIFE. IDEAL LIFE will gather and process the necessary Personal data of the Data subject, as well as other third parties (such as the insured person or beneficiary of the insurance contract), as declared, provided, or requested by the Data subject, in order to facilitate evaluation by insurance company partners or to make income payments to the Data subject.

6.3    Khi Chủ thể dữ liệu có cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các thông tin, Dữ liệu cá nhân hoặc cung cấp cho IDEAL LIFE dưới bất kỳ hình thức nào thì Chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin, dữ liệu đó.

In the event that the Data subject updates, supplements, or modifies any information or Personal data, or provide to IDEAL LIFE in any form, we shall also gather such information and data.

6.4    Chủ thể dữ liệu hoàn thành các bản khảo sát người dùng do IDEAL LIFE gửi.

The Data subject completes customer satisfaction surveys as sent by IDEAL LIFE.

6.5    Khi Chủ thể dữ liệu liên hệ với IDEAL LIFE qua tổng đài, sử dụng các trang web, Ứng dụng IZIon24 Agent, ứng dụng khác hoặc nền tảng truyền thông xã hội của IDEAL LIFE, IDEAL LIFE sẽ thu thập các Dữ liệu cá nhân do Chủ thể dữ liệu khai báo hoặc công khai.

When the Data subject contacts IDEAL LIFE by their call center, utilize IDEAL LIFE’s websites, IZIon24 Agent Application, or social media platforms, IDEAL LIFE shall gather Personal data that is provided or publicly disclosed by the Data subject.

6.6    Khi Chủ thể dữ liệu kích hoạt các tính năng cho phép IDEAL LIFE truy cập vào danh bạ, ảnh, tin nhắn hoặc vị trí thiết bị của Chủ thể dữ liệu.

When the Data subject activates the functions which enable IDEAL LIFE to access their phone books, images, messeages or device locations.

Việc thu thập Dữ liệu cá nhân có thể thực hiện trực tiếp từ việc Chủ thể dữ liệu cung cấp, hoặc thu thập từ các bên thứ ba khác nếu họ đã được Chủ thể dữ liệu đồng ý cho việc tiết lộ, chuyển giao hoặc đã được Chủ thể dữ liệu lựa chọn công khai. Bằng việc đồng ý cho bên kiểm soát và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Chủ thể dữ liệu chuyển giao Dữ liệu cá nhân cho IDEAL LIFE, IDEAL LIFE hiểu rằng Chủ thể dữ liệu đã đồng ý với Chính sách này và trong trường hợp nhận từ các bên thứ ba đó, IDEAL LIFE sẽ đối xử với các dữ liệu của Chủ thể dữ liệu theo các quy định trong Chính sách này.

The collection of Personal data can be carried out directly from the Data subject’s provision or obtained from other third parties, provided they have been authorized by the Data subject for disclosure, transfer, or made public by the Data subject. By consenting to the controller and/or processor of Personal data related to the Data subject transferring Personal data to IDEAL LIFE, IDEAL LIFE acknowledges that the Data subject has agreed to this Policy. In the event of receiving such data from third parties, IDEAL LIFE will handle the data of the Data subject in accordance with the provisions of this Policy.

6.7   Trong trường hợp Chủ thể dữ liệu thao tác trên các trang thông tin điện tử của IDEAL LIFE hoặc các giao dịch trực tuyến với IDEAL LIFE (chẳng hạn như website, các ứng dụng dành cho Chủ thể dữ liệu), Chúng tôi cũng sẽ thu thập các dữ liệu điện tử và thông tin khác liên quan đến Chủ thể dữ liệu như địa chỉ IP, cookies, nhật ký hoạt động, định danh trực tuyến, thông tin tài khoản, đăng nhập, các thông tin khác.

In the event that the Data subject interacts with IDEAL LIFE’s electronic information pages or engages in online transactions with IDEAL LIFE (such as websites and applications provided for Data subjects), IDEAL LIFE will also gather electronic data and other information related to the Data subject, including IP addresses, cookies, activity logs, online identifiers, account information, login details, and other relevant information.

6.8   Từ các trang điện tử của IDEAL LIFE, thông qua các sản phẩm số của IDEAL LIFE và Bên thứ ba, bao gồm webiste, các ứng dụng số như mạng xã hội, ứng dụng di động, các tương tác hoặc công nghệ thu thập tự động (cookie, IP điện thoại di động, …), các chương trình khuyến mại sản phẩm, dịch vụ, cuộc thi, các chương trình quà tặng mà IDEAL LIFE tổ chức, thông qua hệ thống giám sát (camera) hoặc thông qua Bên thứ ba tổ chức trên môi trường mạng.

Through IDEAL LIFE’s web pages, including digital products and third-party platforms such as websites, social media applications, mobile applications, interactive features, or automated collection technologies (cookies, mobile IP addresses, etc.), as well as product promotion programs, services, contests, and gift programs organized by IDEAL LIFE, and surveillance systems (cameras), or through third parties operating in an online environment.

6.9   Thông qua việc nhận Dữ liệu cá nhân từ các Bên thứ ba khác. IDEAL LIFE được Bên thứ ba có có liên quan cam kết, xác nhận đã có sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu đối với: (i) việc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho IDEAL LIFE; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của IDEAL LIFE theo Chính sách này. Nếu Chủ thể dữ liệu không đồng ý, vui lòng cung cấp thông tin cho Bên thứ ba.

By receiving Personal data from other third parties, IDEAL LIFE is committed and confirmed by the relevant third parties to have the Data subject’s consent for: (i) the provision of Personal Data to IDEAL LIFE; and (ii) the processing of data for the purposes of IDEAL LIFE in accordance with this Policy. If the Data Subject does not agree, please provide the information to the Third Party.

6.10Từ các cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

From state agencies and competent authorities in Vietnam.

6.11Từ các nguồn khác mà khác pháp luật cho phép.

From other sources permitted by laws.

7.      MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

PURPOSE OF COLLECTION AND PROCESSING PERSONAL DATA

IDEAL LIFE có thể thu thập, xử lý và chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho các mục đích kinh doanh, vận hành, quản lý, hoạt động hợp pháp của IDEAL LIFE, cụ thể như sau:

IDEAL LIFE may collect, process and share Personal data of the Data subject for the business, operational, managerial and legal operational purposes of IDEAL LIFE, as follows:

7.1   Duy trì chất lượng, phát triển và cung cấp tiện ích, sản phẩm, dịch vụ, Ứng dụng (do IDEAL LIFE cung cấp hoặc thông qua IDEAL LIFE), bao gồm không giới hạn ở:

Maintaining quality, developing and providing utilities, products, services and Applications (provided by IDEAL LIFE or through IDEAL LIFE), including but not limited to:

a.      Các hoạt động đại lý bảo hiểm được ủy quyền bởi các công ty bảo hiểm hoặc thông qua IDEAL LIFE hoặc theo Quy định của pháp luật như: đánh giá hồ sơ, thẩm định, phát hành hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm, tính toán phí bảo hiểm thực hiện bởi công ty bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; chăm sóc khách hàng; các hoạt động khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc các yêu cầu của Chủ thể dữ liệu vào từng thời điểm liên quan đến đại lý bảo hiểm (chẳng hạn giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm trong phạm vi công ty bảo hiểm ủy quyền cho IDEAL LIFE làm đại lý bảo hiểm, khai thác, phục vụ hoặc thông qua IDEAL LIFE);

Activities of insurance agencies authorized by insurance companies or through IDEAL LIFE, as regulated by laws. These activities include profile evaluation, underwriting, issuance of insurance contracts, reinsurance, insurance premium calculation performed by insurance companies, insurance premium collection, customer care and other activities related to insurance contracts or Data subject’s requests at relevant times related to insurance agencies. This includes handling requests related to insurance contracts within the scope of insurance company authorization for IDEAL LIFE as an insurance agency, exploitation, serving, or through IDEAL LIFE);

b.      Phòng chống trục lợi bảo hiểm;

Insurance fraud prevention;

c.      Hoạt động cung cấp dịch vụ khác mà IDEAL LIFE cung cấp cho công ty bảo hiểm thông qua việc thiết lập hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ hợp pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, dịch vụ, hoạt động kinh doanh cũng như quan hệ hợp tác của các bên;

Other service provision activities that IDEAL LIFE offers to insurance companies through the establishment of legally binding contracts and agreements to improve the quality of management, services, business operations, and collaborative relationships between the parties;

d.      Việc nghiên cứu, lập kế hoạch và phân tích thống kê cho các mục đích phát triển hoặc cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, bảo mật, chất lượng dịch vụ, chiến lược quảng cáo hoặc các chiến lược khác của IDEAL LIFE.

Researching, planning, and analyzing statistics for the purposes of product development or improvement, quality improvement of products, services, utilities, security, service quality, advertising strategies, or other strategies of IDEAL LIFE.

7.2   Cung cấp, thiết kế các sản phẩm bảo hiểm hoặc các sản phẩm liên quan.

Supplying or designing insurance products or related products.

7.3   Xử lý và kiểm tra thông tin về tín dụng, y tế, an ninh, thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm.

Processing and verifying information regarding credit, health, security, appraisal, as well as insurance compensation requirements.

7.4   Liên lạc với Chủ thể dữ liệu, bao gồm cung cấp cho Chủ thể dữ liệu thông tin cập nhật về các thay đổi đối với sản phẩm, dịch vụ và tiện ích, Ứng dụng (do IDEAL LIFE cung cấp hoặc thông qua IDEAL LIFE) bao gồm mọi sửa đổi, bổ sungm mở rộng, đình chỉ và thay thế đối với sản phẩm, dịch vụ và tiện ích đó; và thu thập ý kiến của Chủ thể dữ liệu thông qua các cuộc khảo sát.

Communicating with the Data subject, including providing the Data subject with updated information about changes to products, services, utilities and Applications (provided by IDEAL LIFE or through IDEAL LIFE). This includes any modifications, supplements, extensions, suspensions, or replacements of those products, services, and utilities. IDEAL LIFE also collects the Data subject’s opinions through surveys.

7.5   Quản lý cơ sở hạ tầng, hoạt động kinh doanh của IDEAL LIFE và tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ cũng như các Quy định pháp luật.

Managing the infrastructure and business operations of IDEAL LIFE and ensuring compliance with internal policies, procedures as well as current regulations.

7.6    Giải quyết, điều tra hoặc phản hồi bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào của Chủ thể dữ liệu hoặc có liên quan đến Chủ thể dữ liệu.

Resolving, investigating or responding to any complaints or disputes of the Data subject or related to the Data subject.

7.7    Điều tra, xử lý vi phạm.

Investigating and handling violations.

7.8    Định danh, xác thực và xác minh danh tính của Chủ thể dữ liệu, nhân biết/nhận diện Khách hàng/Chủ thể dữ liệu nhằm mục đích cung cấp các phương tiện/sản phẩm/dịch vụ/tiện ích của IDEAL LIFE hoặc phục vụ công tác tuyển dụng nhân sự.

Identifying, verifying and authenticating the identity of the Data subject, as well as recognizing/identifying customers/data subjects. This is done for the purpose of providing IDEAL LIFE’s facilities/products/services/utilities or for personnel recruitment.

7.9    Tuân thủ tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, luật, quy định, quy tắc, nghị định, công văn, chỉ thị, lệnh, hướng dẫn và/hoặc yêu cầu hiện hành từ bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài nào, bao gồm cơ quan quản lý, chính phủ, thuế, thực thi pháp luật, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các công ty bảo hiểm hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.

Complying with all legal documents, laws, regulations, rules, decrees, official dispatches, instructions, and prevailing requirements from any competent state authorities in Vietnam or abroad. This includes management agencies, governments, tax authorities, law enforcement agencies, Vietnam Insurance Association, insurance companies or other competent authorities.

7.10Giám sát các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, Ứng dụng do IDEAL LIFE cung cấp hoặc cung cấp thông qua IDEAL LIFE.

Monitoring the products, services, utilities and Applications provided by or through IDEAL LIFE.

7.11 Quản lý, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm.

Managing, monitoring, and evaluating the quality of insurance agency activities.

7.12Báo cáo tài chính, báo cáo theo quy định, báo cáo quản lý, quản lý rủi ro, mục đích kiểm toán và lưu giữ hồ sơ.

Financial reporting, reporting as required, management reporting, risk management, audit purposes, and record-keeping.

7.13Thống kê, đối chiếu, đối soát dữ liệu, xử lý và quản trị cơ sở dữ liệu.

Statistical analysis, reconciliation, data processing, and database management.

7.14Liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ của IDEAL LIFE khi làm việc với tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính, tư vấn thuế hoặc tuân thủ hợp đồng, thỏa thuận giữa IDEAL LIFE và Bên thứ ba khác.

Related to the performance of IDEAL LIFE’s tasks and obligations when working with legal consultants, financial consultants, tax consultants, or complying with contracts and agreements between IDEAL LIFE and other third parties.

7.15Quản lý các lợi ích hoặc quyền lợi liên quan đến mối quan hệ của IDEAL LIFE với Chủ thể dữ liệu hoặc phát sinh từ việc Chủ thể dữ liệu tham gia vào các sự kiện, chiến dịch hoặc quảng cáo tiếp thị của IDEAL LIFE hoặc kết hợp với các Bên thứ ba, thông qua chương trình rewards của IDEAL LIFE hoặc các chương trình tương tự.

Managing the benefits or rights related to IDEAL LIFE’s relationship with the Data subject or arising from the Data subject’s participation in IDEAL LIFE’s events, campaigns, or marketing advertisements. This includes collaboration with third parties through IDEAL LIFE’s rewards program or similar programs.

7.16Các hoạt động makerting, quảng cáo, thông báo giữa công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm về các chương trình thi đua, dịch vụ, sự kiện, chương trình hoặc thay đổi đối với các chính sách và nguyên tắc của IDEAL LIFE và các công ty bảo hiểm.

Marketing, advertising, and communication activities between the insurance companies and the insurance agencies regarding incentive programs, services, events, programs, or changes to IDEAL LIFE’s policies and principles, as well as the policies and principles of the insurance companies.

7.17Thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo những hợp đồng/thỏa thuận giữa Chủ thể dữ liệu và/hoặc Bên thứ ba với IDEAL LIFE.

Conducting transfer transactions and transfers of rights and obligations in accordance with contracts/agreements between the Data subject and/or third parties with IDEAL LIFE.

7.18Thực hiện các báo cáo, giải trình theo Pháp luật hiện hành.

Generating reports and disclosures as required by the currently applicable laws;

7.19Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Complying with requests from competent state authorities;

7.20Các trường hợp khác theo quy định Pháp luật hiện hành;

Handling other cases as stipulated by the currently applicable laws;

7.21Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến việc kinh doanh, vận hành, quản lý và hoạt động hợp pháp của IDEAL LIFE.

Undertaking additional activities related to the business, operation, management, and legal operations of IDEAL LIFE.

7.22Thực hiện bất kỳ mục đích nào khác liên quan trực tiếp đến các khoản từ (7.1) đến (7.21) ở trên.

Fulfilling any other purposes directly related to the clauses from (7.1) to (7.21) mentioned above.

8.      CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

SHARING OF PERSONAL DATA

Nhằm phục vụ các mục đích thu thập, xử lý dữ liệu quy định tại Chính sách này và phục vụ trải nghiệm của Chủ thể dữ liệu theo bất kỳ cách thức nào hoặc tuân thủ Quy định pháp luật, IDEAL LIFE có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho các Bên thứ ba. Cụ thể như sau:

In order to serve the purposes of data collection and processing as specified in this Policy and to enhance the Data subject’s experience in compliance with legal regulations, IDEAL LIFE may share the personal data of the Data subject with third parties. Specifically as follows:

8.1   Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho IDEAL LIFE, đối tác kinh doanh, chuyên gia tư vấn bao gồm và không giới hạn ở:

Service providers, business partners, and consulting experts, including but not limited to:

a.      Các dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo;

Information technology services, marketing services, market research, and training services;

b.       Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;

Payment processing and support departments;

c.      Trung tâm tín dụng, các đại lý chấm điểm tín dụng thay thế tương đương và các tổ chức báo cáo tín dụng khác;

Credit bureaus, equivalent alternative credit scoring agencies and other credit reporting agencies;

d.      Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;

Background checks and anti-money laundering service providers;

e.      Nhà cung cấp lưu trữ đám mây;

Cloud storage providers;

f.       Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;

Data analytics provider;

g.      Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;

Marketing partners and marketing platform providers;

h.      Đối tác bảo hiểm và tài chính;

Insurance and financial partners;

i.       Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với IDEAL LIFE hoặc thay mặt IDEAL LIFE;

Research partners, including those conducting surveys or research projects in partnership with or on behalf of IDEAL LIFE;

j.       Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính;

Service providers that perform identity verification services;

8.2    Các công ty tư vấn chuyên nghiệp.

Professional consulting firms.

8.3    Các công ty bảo hiểm, đối tác tài chính, ngân hàng, các công ty trung gian thanh toán có quan hệ đại lý bảo hiểm, tài chính, thanh toán với IDEAL LIFE.

Insurance companies, financial partners, banks, and intermediary payment companies with insurance, financial, or payment agency relationships with IDEAL LIFE.

8.4    Các bên thứ ba liên quan của IDEAL LIFE trong quá trình tái tổ chức, sáp nhập, chuyển giao, bán, liên doanh, chuyển nhượng hoặc xử lý khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phần của IDEAL LIFE, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến phá sản hoặc kiện tụng tương tự.

Third parties relating to IDEAL LIFE involved in restructuring, merging, transferring, selling, joint ventures, divesting, or any other activities related to the entirety or any part of IDEAL LIFE’s business, assets, or shares, including bankruptcy or similar litigation-related matters.

8.5    Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Vietnam Insurance Association.

8.6    Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Other competent government agencies.

Việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho Bên thứ ba đảm bảo nguyên tắc:

The sharing of Personal data of the Data subject with third parties adheres to the following principles:

·        Bên thứ ba chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân cần thiết và chỉ cho mục đích thực hiện các chức năng, công việc, nghĩa vụ mà IDEAL LIFE là một bên đại lý bảo hiểm/đối tác, chỉ định, thuê và/hoặc theo Quy định pháp luật;

Third parties will only use the necessary Personal data to fulfill their functions, tasks, and obligations as insurance agents/partners of IDEAL LIFE, as designated, contracted, and/or required by applicable laws;

·        Khi nó là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp mà đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc

Where it is necessary to respond to an emergency that threatens the life, health or safety of a person; or  

·        Khi nó là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).

Where it is necessary in the public interest (e.g. in a public health crisis, for contact tracing purposes and safeguarding our community).

9.      SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO MỤC ĐÍCH TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

USING PERSONAL DATA FOR DIRECT MARKETING PURPOSES

Ngoài các mục đích như đã đề cập ở trên, IDEAL LIFE có thể sẽ sử dụng tên và thông tin liên lạc của Chủ thể dữ liệu cho mục đích tiếp thị và khuyến mại bao gồm việc gửi tài liệu khuyến mại và tổ chức tiếp thị trực tiếp cho các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn và các chuyên đề như: bảo hiểm, điều trị sức khỏe/y tế, giáo dục, tuyển dụng, đào tạo, hoạt động phi lợi nhuận/từ thiện hoặc các hoạt động chăm sóc khách hàng khác.

In addition to the purposes mentioned above, IDEAL LIFE may utilize the Data subject’s names and contact information for marketing and promotional endeavors, including the distribution of promotional materials and the organization of direct marketing initiatives concerning products, services, consultations, and topics encompassing insurance, healthcare/treatment, education, recruitment, training, non-profit/charitable activities, or other customer care activities.

IDEAL LIFE có thể cung cấp một số Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu đến các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho IDEAL LIFE để hoặc liên quan đến việc thực hiện các mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên (chẳng hạn như họ tên, chi tiết liên hệ hoặc một số thông tin cần thiết khác). Chúng tôi có thể thực hiện thêm một số các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật hiện hành, nếu có, trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào nêu ở đây.

IDEAL LIFE may disclose certain Personal data of the Data subject to third-party service providers, in order to facilitate or support the aforementioned direct marketing purposes (such as name, contact details, or other essential information). Prior to undertaking any activities as described herein, we may undertake any additional procedures mandated by the current applicable laws, if applicable.

10.   BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

PROTECTION AND PROCESSING OF CHILDREN’S PERSONAL DATA

IDEAL LIFE hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến. Chính sách của Chúng tôi là không bao giờ cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin về bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi, ngoại trừ nếu đó là một phần bắt buộc của cam kết cung cấp dịch vụ chuyên môn, hoạt động đại lý bảo hiểm của IDEAL LIFE theo quy định pháp luật và phạm vi ủy quyền hoạt động đại lý bảo hiểm.

IDEAL LIFE recognizes the significance of safeguarding the privacy rights of children, particularly in the online environment. Our policy is to never knowingly collect or retain information about any child under the age of 13, unless it is necessary to fulfill our obligations in providing specialized services or conducting insurance agency activities within the legal framework and the authorized scope of our insurance agency operations.

Đối với hoạt động bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, IDEAL LIFE cam kết:

In relation to the protection and processing of Personal data of children, IDEAL LIFE pledges to:

10.1Bảo mật và việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em luôn được thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Confidentiality and the collection and processing of children’s Personal data shall be processed in the manner that the rights and the best interests of the children are protected.

10.2Việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em phải có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định, trừ trường hợp Pháp luật hiện hành có quy định khác. IDEAL LIFE, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân liên kết với IDEAL LIFE và Bên thứ ba cam kết xác minh tuổi của trẻ em trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em.

The gathering, processing of Personal data of a child is subject to his/her consent if he/she is seven years old or above and the consent of his/her parents or guardian(s), unless otherwise provided by applicable law. IDEAL LIFE, Personal data Processor, and the Third Party shall verify the age of the child before processing his/her Personal data.

10.3Ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, xóa không thể khôi phục hoặc hủy dữ liệu cá nhân của trẻ em trong trường hợp:

The processing of the child’s Personal data shall be stopped and the Personal data shall be permanently deleted or destroyed in the following cases:

a.      Xử lý dữ liệu không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được chủ thể dữ liệu đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

The Personal data is processed for unintended purposes or the processing purposes have been accomplished under the consent of the Data subject, unless otherwise provided for by law;

b.      Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

The child’s parent or guardian withdraws the consent to the processing of the child’s Personal data, unless otherwise provided for by law;

c.      Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc xử lý dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

There are sufficient grounds to prove that the processing of the child’s Personal data affects legitimate rights and interests of the child at the request of the competent authority, unless otherwise provided for by law.

11.   CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI

OUTBOUND TRANSFER OF PERSONAL DATA

IDEAL LIFE có thể chuyển từng phần hoặc toàn bộ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu hoặc liên quan đến Chủ thể dữ liệu tới một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để Xử lý dữ liệu. Theo đó, IDEAL LIFE sẽ chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài trong các trường hợp sau:

IDEAL LIFE reserves the right to transfer partial or complete Personal data of the Data subject or data related to the Data subject to a location outside the territory of the Socialist Republic of Vietnam or utilize a location outside the territory of the Socialist Republic of Vietnam for data processing. Consequently, IDEAL LIFE will transfer Personal data abroad under the following circumstances:

  • Chuyển cho các cá nhân, tổ chức thuộc IDEAL LIFE hoặc các công ty liên kết với IDEAL LIFE ở nước ngoài để Xử lý dữ liệu phù hợp với mục đích thu thập và Xử lý dữ liệu đã được Chủ thể dữ liệu đồng ý;

Transferring data to individuals, organizations under IDEAL LIFE, or companies affiliated with IDEAL LIFE in foreign countries for the purpose of data processing in accordance with the agreed-upon purposes of data collection and processing by the Data subject;

  • Chuyển cho các cá nhân, tổ chức khác để Xử lý dữ liệu cá nhân bằng các hệ thống tự động nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của IDEAL LIFE hoặc của các bên Xử lý dữ liệu cá nhân cho IDEAL LIFE, trên cơ sở phù hợp với mục đích thu thập và Xử lý dữ liệu đã được Chủ thể dữ liệu đồng ý;

Transferring data to other individuals, organizations for the processing of personal data through automated systems located outside the territory of the Socialist Republic of Vietnam, either by IDEAL LIFE or by data processors working on behalf of IDEAL LIFE, while ensuring compliance with the agreed-upon purposes of data collection and processing by the Data subject;

  • Thông tin của Chủ thể dữ liệu cũng có thể được chuyển tới các bên thứ ba cung cấp dịch vụ – bên thay mặt IDEAL LIFE phụ trách xử lý thông tin, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý định danh, hosting và quản trị trang web, phân tích dữ liệu, sao lưu dữ liệu, dịch vụ an ninh và lưu trữ.

The Data subject’s information may also be transferred to third-party service providers, acting on behalf of IDEAL LIFE in information processing, including but not limited to information technology service providers, identity management, hosting and website administration, data analytics, data backup, security, and storage services.

Liên quan đến việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài, IDEAL LIFE sẽ ký kết hợp đồng và/hoặc yêu cầu các cá nhân, tổ chức nhận chuyển giao dữ liệu bảo đảm rằng dữ liệu cá nhân được tiếp nhận xử lý cẩn trọng theo yêu cầu trong Chính sách này và quy định pháp luật có liên quan.

With regard to the transfer of outbound transfer of personal data, IDEAL LIFE shall enter into contracts and/or request individuals or organizations receiving the data transfer to ensure that personal data received for processing is handled with care in accordance with the requirements stated in this Policy and relevant legal regulations.

12.   QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE DATA SUBJECT

12.1Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu đối với Dữ liệu cá nhân:

      Rights and Obligations of the Data subject regarding Personal data

a.      Yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết theo quy định tại Chính sách này hoặc chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu do IDEAL LIFE nắm giữ phù hơp theo Chính sách này, quy định, hướng dẫn của IDEAL LIFE hoặc theo quy định của Pháp luật. Trong một số trường hợp phức tạp hoặc theo Quy định pháp luật, IDEAL LIFE có thể tính phí xử lý yêu cầu cung cấp thông tin của Chủ thể dữ liệu. Khoản phí này phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của yêu cầu cung cấp thông tin của Chủ thể dữ liệu;

The Data subject has the right to request detailed information as outlined in this Policy or to amend their Personal data held by IDEAL LIFE in accordance with this Policy, regulations, instructions of IDEAL LIFE, or applicable laws. In certain complex cases or as prescribed by law, IDEAL LIFE may impose a processing fee for fulfilling the Data subject’s information request (if any). The fee will be determined based on the nature and complexity of the Data subject’s request;

b.      Các quyền theo Quy định pháp luật bao gồm quyền được thông báo, đồng ý, không đồng ý, rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Chủ thể dữ liệu; quyền được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân, phản đối hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác;

The rights as provided by laws, including the right to be informed, give consent, object, withdraw consent regarding the processing of Personal data related to the Data subject, and the right to request the restriction of Personal data processing, erasure of Personal data, objection to or limitation of the use or processing of their Personal data, unless otherwise specified by current applicable laws;

c.      Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

The right to file complaints, reports, and lawsuits as prescribed by law;

d.      Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình;

The right to request compensation for damages as provided by law in the event of a violation of provisions regarding the protection of the Data subject’s Personal data;

e.      Quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật;

The right to self-defense as provided by law;

f.       Chủ thể dữ liệu tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình bao gồm không giới hạn các Dữ liệu cá nhân đề cập tại Chính sách này, tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;

The Data subject is obligated to protect their own Personal data, including but not limited to the Personal data mentioned in this Policy, and to respect and protect the personal data of others;

g.      Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân;

The Data subject must provide complete and accurate Personal data when giving consent to the processing of their Personal data;

h.      Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

The Data subject is obliged to comply with the provisions of laws on personal data protection and to actively participate in the prevention and combat of violations of personal data protection regulations.

i.       Tuân thủ đúng các hướng dẫn, yêu cầu của IDEAL LIFE tròn suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, Ứng dụng của IDEAL LIFE cũng như các thỏa thuận đã cam kết với IDEAL LIFE.

Comply with all guidelines and requests from IDEAL LIFE throughout the use of IDEAL LIFE’s products, services, utilities, and Applications, as well as any agreements that have been committed to with IDEAL LIFE.

12.2Cách thức thực hiện các quyền của Chủ thể dữ liệu

Exercise of Data Subject’s Rights

Nếu Chủ thể dữ liệu đã có tài khoản đăng nhập vào Ứng dụng IZIon24 Agent, các ứng dụng khác và/hoặc các cổng thông tin khác dành cho Chủ thể dữ liệu của IDEAL LIFE, Chủ thể dữ liệu có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để thực hiện một số quyền mà trang điện tử, ứng dụng đó cho phép. Trong các trường hợp khác, Chủ thể dữ liệu vui lòng liên hệ với IDEAL LIFE theo “Thông tin liên hệ” tại Mục 15 của Chính sách này để được hỗ trợ.

If the Data Subject already has an account logged into the IZIon24 Agent Application, other applications and/or other portals of IDEAL LIFE for the Data subject, they may log into their account to exercise certain rights provided by those platforms or applications. In other cases, Data subjects are advised to contact IDEAL LIFE through the “Contact Information” stated in Section 15 of this Policy for assistance.

Trước khi thực hiện yêu cầu của Chủ thể dữ liệu, IDEAL LIFE có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng và thông tin đầy đủ về các tương tác, giao dịch của Chủ thể dữ liệu với Chúng tôi để Chúng tôi có thể tìm thấy thông tin cá nhân và hoặc xác thực Chủ thể dữ liệu.

Before fulfilling the Data subject’s requests, IDEAL LIFE may require proof of identification and complete information regarding the Data subject’s interactions and transactions with us in order to locate the personal information and/or verify the Data subject’s identity.

Khi tài khoản đã được xác thực, Chủ thể dữ liệu có thể chỉnh sửa thông tin, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác. Trường hợp Chủ thể dữ liệu không thể chỉnh sửa trực tiếp vì lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác, vui lòng liên hệ với IDEAL LIFE theo “Thông tin liên hệ” tại Mục 15 của Chính sách này để được hỗ trợ.

Once the account has been verified, the Data subjects can edit their information, unless otherwwise stipulated by law. If the Data subject is unable to edit the information directly due to technical reasons or other issies, please contact IDEAL LIFE via the “Contact Information” stated in Section 15 of this Policy for assistance.

Giới hạn quyền truy cập

Access limitations

Chủ thể dữ liệu có quyền đồng ý hoặc từ chối cho IDEAL LIFE truy cập các Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Chủ thể dữ liệu hiểu được rằng các tính năng, dịch vụ trên ứng dụng điện tử, các trang thông tin của IDEAL LIFE có thể không được thực hiện đầy đủ.

Data subjects have the right to consent to or decline IDEAL LIFE’s access to their Personal data, such as location information, directory information, etc. By opting out, Data subjects understand that certain features and services on IDEAL LIFE’s electronic applications or online platforms may not be fully implemented.

12.3 Tuyên bố bảo lưu

Reservation Statement

Trong trường hợp IDEAL LIFE nhận được yêu cầu của Chủ thể dữ liệu liên quan đến việc thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu, Chúng tôi sẽ thực hiện các yêu cầu của Chủ thể dữ liệu phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, xin lưu ý là có khả năng IDEAL LIFE sẽ không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Chủ thể dữ liệu, hoặc việc thực hiện theo yêu cầu của Chủ thể dữ liệu có thể ảnh hưởng đến việc duy trì, tiếp tục thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận với Chủ thể dữ liệu. Trong trường hợp cần thiết theo quy định Pháp luật hiện hành, IDEAL LIFE sẽ thông báo cho Chủ thể dữ liệu về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra nếu thực hiện theo các yêu cầu của Chủ thể dữ liệu, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng, thỏa thuận của Chủ thể dữ liệu với công ty bảo hiểm (nếu có).

In the event that IDEAL LIFE receives requests from the Data subject concerning the exercise of their rights, we will fulfill the Data subject’s requests in accordance with the provisions of applicable laws. However, please note that IDEAL LIFE may be unable to provide products or services to the Data subject, or complying with the Data subject’s requests may affect the maintenance and continuity of contracts or agreements with the Data subject. If necessary, as stipulated by current applicable laws, IDEAL LIFE will inform the Data subject of the consequences and potential damages that may arise from fulfilling their requests, including the termination of contracts or agreements between the Data subject and insurance companies (if applicable).

IDEAL LIFE có quyền từ chối yêu cầu của Chủ thể dữ liệu trong trường hợp yêu cầu đó vi phạm quy định Pháp luật hiện hành hoặc Pháp luật hiện hành có quy định khác đi. Nếu yêu cầu không tuân thủ các quy định liên quan đến việc Xử lý dữ liệu hoặc có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến quyền và tự do của người khác, IDEAL LIFE có thể từ chối hành động được yêu cầu. Điều này nhằm đảm bảo rằng IDEAL LIFE không vi phạm các quy định pháp luật và tuân thủ các quy định bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

IDEAL LIFE has the right to reject requests of the data subject in cases where the requests violate provisions of applicable laws or other legal regulations. If the requests do not comply with the regulations related to data processing or may significantly impact the rights and freedoms of others, IDEAL LIFE may refuse the requested action. This is to ensure that IDEAL LIFE does not violate legal provisions and adheres to regulations protecting Personal data.

IDEAL LIFE có quyền từ chối yêu cầu của Chủ thể dữ liệu trong một số tình huống nhất định, ví dụ như khi IDEAL LIFE không thể xác nhận danh tính của Chủ thể dữ liệu hoặc trong trường hợp IDEAL LIFE nhận được yêu cầu nhiều lần cho cùng loại thông tin.

IDEAL LIFE has the right to reject requests of the Data subject in certain situations, such as when IDEAL LIFE is unable to confirm the identity of the Data subject or when IDEAL LIFE receives repetitive requests for the same type of information.

Trong các trường hợp trên, IDEAL LIFE sẽ thông báo cho Chủ thể dữ liệu lý do không thể thực hiện yêu cầu của Chủ thể dữ liệu.

In such cases, IDEAL LIFE will notify the Data subject of the reasons for being unable to fulfill their requests.

IDEAL LIFE có quyền yêu cầu Chủ thể dữ liệu thanh toán các chi phí liên quan trực tiếp và cần thiết cho việc thực hiện các yêu cầu này (nếu có).

IDEAL LIFE may require the Data subject to bear necessary expenses directly related to the fulfillment of these requests (if applicable).

Việc Chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu (nếu có) không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Chủ thể dữ liệu đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

The Data Subject’s withdrawal of consent for data processing (if applicable) does not affect the legality of the data processing that was consented to by the Data Subject prior to the withdrawal of consent.

13.   LƯU TRỮ VÀ TIÊU HỦY DỮ LIỆU CÁ NHÂN

STORAGE AND DISPOSAL OF PERSONAL DATA

IDEAL LIFE sẽ ngừng lưu giữ các tài liệu có chứa dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến Chủ thể dữ liệu ngay khi nhận thấy rằng mục đích mà Chúng tôi thu thập dữ liệu không còn đáp ứng yêu cầu của Chúng tôi và Chúng tôi không còn cần dữ liệu đó cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nữa. Ngoài ra, Chúng tôi cũng có thể ẩn Dữ liệu cá nhân để dữ liệu đó không còn liên quan đến Chủ thể dữ liệu.

IDEAL LIFE shall cease retaining any documents containing Personal data regarding or associated with the Data subject once it is determined that the purposes for which the data was collected are no longer fulfilled, and there is no further need for such data for business or legal purposes. Furthermore, we may anonymize the Personal data to dissociate it from the Data subject.

14.   CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

UPDATING AND AMENDING THE POLICY ON SECURITY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

Khi cần thiết, IDEAL LIFE có thể sẽ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào, phiên bản mới nhất của Chính sách sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Chúng Tôi (www.izion24.com.vn), ứng dụng IZIon24 Agent, các nền tảng mạng xã hội/ứng dụng khác hoặc được thông báo, cập nhật qua email, SMS. Những thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay khi được IDEAL LIFE cập nhật trừ khi Pháp luật hiện hành có quy định khác.

When necessary, IDEAL LIFE reserves the right to modify, update, or adjust the contents of this Policy at any time. The most recent version of the Policy will be made available on our official website (www.izion24.com.vn), the IZIon24 Agent application, other social media platforms/applications, or communicated and updated through email or SMS. Such changes, updates, or additions shall take effect immediately upon publication by IDEAL LIFE, unless otherwise mandated by applicable laws.

Chúng Tôi khuyến nghị Chủ thể dữ liệu nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân này trên các nền tảng chính thức của Chúng Tôi như nêu trên đây để cập nhật các thay đổi và  nắm được các hoạt động cung cấp thông tin của Chúng tôi và các lựa chọn dành cho Chủ thể dữ liệu.

We strongly advise the Data subject to regularly review this Policy on security and personal data protection on our aforementioned official platforms to stay informed about any changes and to be aware of our information provision activities and available options for the Data subject.

Việc Chủ thể dữ liệu tiếp tục sử dụng các trang điện tử, ứng dụng IZIon24 Agent, các nền tảng mạng xã hội, sử dụng dịch vụ của IDEAL LIFE được xem là Chủ thể dữ liệu chấp nhận Chính sách này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.

By continuing to utilize the pages, IZIon24 Agent, social media platforms, and services offered by IDEAL LIFE, the Data subject is considered to have accepted this Policy along with any associated modifications or additions.

15.   THÔNG TIN LIÊN HỆ

CONTACT INFORMATION

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách này hoặc cách IDEAL LIFE thu thập, xử lý dữ liệu, xin vui lòng liên hệ với IDEAL LIFE qua các kênh dưới đây:

§  Email: supportagent@izion24.com.vn; hoặc

§  Kênh Zalo của IZIon24 Agent: https://zalo.me/195415478968445409

For any inquiries or concerns regarding this Policy or IDEAL LIFE’s data collection and processing practices, please contact IDEAL LIFE via following channels:

§  Email: supportagent@izion24.com.vn; or

§  IZIon24 Agent’s Zalo channel: https://zalo.me/195415478968445409