Chính sách bảo mật / Privacy Policy

1. THÔNG ĐIỆP BẢO MẬT/ SECURITY MESSAGE

Chúng tôi, Công Ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life (“Công ty”) luôn đề cao, tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi đưa ra các thông tin dưới đây về việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng khi sử dụng ứng dụng của Công ty chúng tôi. Khách hàng có quyền gì và làm thế nào có thể liên lạc với chúng tôi.

We, Ideal Life Consultancy Joint Stock Company (“Company”) always appreciate, respect the privacy and protect the personal data of customers. Therefore, we provide the following information about the processing of customers’ personal data when using our Company’s application. What rights do customers have and how can they contact us.

 

Khi chúng tôi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin cá nhân của khách hàng, ví dụ tên, ngày sinh và thông tin liên lạc của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc nhằm mục đích tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp bạn không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn, rất tiếc là chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.

When we talk about “personal data”, we mean the personal information of our customers, such as your name, date of birth and contact information. We collect personal data from you so that we can provide you with the product or service you have requested, or for the purpose of complying with statutory or contractual requirements. In the event that you are not able to provide the personal data necessary for us to be able to provide our products and/or services to you, we will unfortunately also not be able to provide our customers with such products. that product and/or service.

 

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN/ SCOPE OF INFORMATION GATHERING

Khi sử dụng ứng dụng IZIon24, Khách hàng cho phép Công ty được thu thập các loại thông tin của Khách hàng như sau/ When using IZIon24 application, Company is given its Customers’ permission to gather types of information as follows:

2.1 Thông tin khách hàng cung cấp khi đăng ký với tài khoản mạng xã hội / Information as provided by the Customers when signing up with social accounts

Khi đăng ký sử dụng ứng dụng với tài khoản mạng xã hội Facebook và Google, thông tin cá nhân của Khách hàng mà ứng dụng IZIon24 thu thập bao gồm: hình ảnh đại diện, họ tên, giới tính và email. 

When signing up to use IZIon24 app with Facebook and Google accounts, IZIon24 app will collect Customer’s personal information including: avatar, full name, gender & email. 

 

2.2 Thông tin Khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ trong ứng dụng / Information as provided by the Customers when using in-app services

Thông tin có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, thu nhập, người giới thiệu, thông tin tài khoản mạng xã hội của Khách hàng. Các thông tin này được Khách hàng cung cấp cho Công ty khi:

Information can include (but not limited to) full name, e-mail address, phone number, username, image, ID card number, date of birth, gender, address, income, referral person, social network account. The Customers will provide such information for Company under these circumstances:

  • Khách hàng đăng ký hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ bảo hiểm, tái tục bảo hiểm và trong quá trình thanh toán các khoản phí bảo hiểm tại IZIon24/ Customers register for an application for insurance services, insurance renewal and they are making their payment to their insurance premiums at IZIon24.
  • Khách hàng truy cập và tạo tài khoản trên ứng dụng IZIon24 để sử dụng dịch vụ/ They give their accesses to and create their accounts on IZIon24 application to use its services.
  • Liên hệ với Công ty qua tổng đài, ứng dụng điện tử, trang web và tài khoản mạng xã hội của Công ty/ To contact Company by its call center, electronic application, website and social network account.
  • Hoàn thành các bản khảo sát người dùng do Công ty gửi/ To complete customer satisfaction surveys as sent by Company.
  • Kích hoạt các tính năng cho phép Công ty truy cập vào danh bạ, ảnh, tin nhắn hoặc vị trí thiết bị của Khách hàng/ To activate the functions which enable Company to access their phone books, images, messeages or device locations.

 

2.3 Thông tin phát sinh trong quá trình giao dịch với IZION24/ Information raised during transaction process with IZIon24

a.   Thông tin giao dịch/ Transaction information:

Công ty thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Khách hàng sử dụng dịch vụ của IZIon24, bao gồm (nhưng không giới hạn) các loại dịch vụ Khách hàng yêu cầu, ngày giờ sử dụng dịch vụ, số tiền giao dịch, các khoản bảo hiểm của Khách hàng, và các thông tin giao dịch liên quan khác.

Company will gather transaction information relating to the Customers’ use of its services, including (but not limited to) types of required service, time of use, transaction amount, insurance facilities, and other related transaction information.

b.   Thông tin của thiết bị/ Device information:

Công ty thu thập thông tin về thiết bị điện tử mà Khách hàng sử dụng để truy cập sử dụng dịch vụ trên ứng dụng điện tử, bao gồm (nhưng không giới hạn), model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động…

Company will gather information on electronic devices which the Customers are using to access their use of services on electronic applications, including (but not limited to) hardware model, operating system and version, software, filename and version, priority language, sole identification code of device, advertising digital identifier, serial number and mobile network information, etc.

c.  Thông tin vị trí/ Location information

Công ty thu thập thông tin về vị trí của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào ứng dụng điện tử IZIon24 của Công ty hoặc thông qua các phương tiện khác Khách hàng có cho phép xác định vị trí của Khách hàng.

Company will gather information on its Customers’ locations when they access IZIon24 electronic application or they enable to define their locations by other devices.

d. Thông tin tin nhắn văn bản/ Text message Information:

Khách hàng cho phép Công ty thu thập và sử dụng thông tin trong tin nhắn văn bản trên thiết bị di động của Khách hàng để thực hiện thao tác tích hợp trong ứng dụng IZIon24. Công ty sử dụng thông tin về tin nhắn của Khách hàng cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và cho các mục đích an toàn, an ninh và phân tích.

The Customer authorizes the Company to collect and use the information contained in the text messages on the Customer ‘s mobile device to perform an integrated operation in the IZIon24 application. The Company uses information about the Customer’s messages. for customer support services and for safety, security and analytical purposes.

e. Máy ảnh và hình ảnh/ Camera and image:

Trong ứng dụng IZIon24, Công ty có thể truy cập và sử dụng máy ảnh và hình ảnh lưu trữ trên phương tiện điện tử của Khách hàng để hoàn thành quá trình bảo mật thông tin cho Khách hàng.

On IZIon24 applications, Company can access and use the camera and images which are saved on its Customers’ electronic devices for their complete information security process.

f. Thông tin từ các nguồn khác/ Other information sources:

Có thể bao gồm/ May include:

  • Các nguồn thông tin công khai/ Public sources;
  • Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của Công ty/ Other sources, such as Company’s partners;
  • Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị/ Marketing service providers.

 

2.4 Mục đích thu thập và sử dụng thông tin/ Purposes of information gathering and using

  1. Tạo hồ sơ khách hàng trên ứng dụng IZIon24 (đối với thông tin đăng nhập từ mạng xã hội Facebook & Google) / Create user profile for Customer on IZIon24 application (regarding information collected when Customer signs up to use IZIon24 application)
  2. Cung cấp, thiết kế các sản phẩm bảo hiểm hoặc các sản phẩm liên quan/ Supply, design insurance products or related products;
  3. Xử lý và kiểm tra thông tin về tín dụng, y tế, an ninh, thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm/ Process and check information about credit, medical, security, appraisal as well as insurance claims;
  4. Thống kê và nghiên cứu/ Statistics and research;
  5. Tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm hoặc các sản phẩm liên quan/ Marketing (including direct marketing) of insurance or related products;
  6. Liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của IZION24/ Communicating with customers and/or users of IZION24;
  7. Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty, các thành viên hoặc các đối tác/ Satisfy disclosure requirements according to legal regulations or authorities for the Company, its members or partners;
  8. Thực hiện các mục tiêu khác có liên quan theo điểm (1) đến (6) ở trên/ Implement other related objectives according to points (1) to (6) above.

 

Bảo mật thông tin là tiêu chí được đặt ra hàng đầu đối với chúng tôi/ Information security is our top priority.

Chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp an toàn về mặt kỹ thuật và quy trình để đảm bảo thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ khỏi những truy cập hoặc xử lý trái phép luật, cũng như không bị mất mát, tiêu hủy hoặc hư hại một cách vô ý/  We will implement technical and procedural security solutions to ensure that your personal information is protected from unauthorized access or processing by law, and from loss, destruction. or unintentionally damaged.

3. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN/ DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

3.1 Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Công ty/ With Company’s service providers and business partners

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm/ We may provide Personal Data to our vendors, consultants, marketing partners, research firms, and other service providers or business partners. This includes:

  • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ/ Payment processing and support departments;
  • Trung tâm tín dụng, các đại lý chấm điểm tín dụng thay thế tương đương và các tổ chức báo cáo tín dụng khác/ Credit bureaus, equivalent alternative credit scoring agencies and other credit reporting agencies;
  • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền/ Background checks and anti-money laundering service providers;
  • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây/ Cloud storage providers;
  • Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị/ Marketing partners and marketing platform providers;
  • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu/ Data analytics provider;
  • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công ty hoặc thay mặt Công ty/ Research partners, including those conducting surveys or research projects in partnership with or on behalf of the Company;
  • Đối tác bảo hiểm và tài chính/ Insurance and financial partners;
  • Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính/ Service providers that perform identity verification services.

 

3.2 Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ/ With our legal advisors and governmental authorities

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây/ We may share your Personal Data with our legal advisors, law enforcement officials, government authorities and other third parties. This may take place to fulfil the legal purposes (mentioned above), or any of the following circumstances:

  • Khi nó là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp mà đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc/ where it is necessary to respond to an emergency that threatens the life, health or safety of a person; or  
  • Khi nó là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta)/ where it is necessary in the public interest (e.g. in a public health crisis, for contact tracing purposes and safeguarding our community).

 

4. KIỂM SOÁT QUYỀN RIÊNG TƯ/ PRIVACY CONTROL

4.1 Chỉnh sửa thông tin cá nhân / Personal information modification

Trường hợp tài khoản đăng nhập của Khách hàng trên ứng dụng điện tử chưa được xác thực bằng phương thức xác thực thông tin của Công ty, Khách hàng có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của mình/ In case the Customer’s login account on the electronic application has not been authenticated by the information authentication method of Company, the Customer can edit or update his information.

Khi tài khoản đã được xác thực, Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin/ Once the account has been verified, the Customer can edit the information.

 

4.2 Giới hạn quyền truy cập / Access limits

Khách hàng có quyền đồng ý hoặc từ chối cho Công ty truy cập các thông tin của Khách hàng như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Khách hàng hiểu được rằng các tính năng, dịch vụ trên ứng dụng điện tử của Công ty có thể không được thực hiện đầy đủ/ A customer has the right to agree or deny Company access to his information such as location information, directory information, etc. Upon opting out, Customer understands that the features and services on his electronic applications Company may not be fully implemented.

 

4.3 Xoá dữ liệu cá nhân / Delete personal information

Khách hàng có thể xóa thông tin cá nhân của mình trên ứng dụng bằng cách chọn Xóa tài khoản trên ứng dụng IZIon24 trong phần Menu./ A customer can delete his or her personal information on IZIon24 application by selecting Delete account option in Menu section.

Trường hợp Khách hàng đã sử dụng dịch vụ và thực hiện giao dịch trên ứng dụng IZIon24, thông tin giao dịch của Khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống của công ty để phục vụ công tác hậu mãi và chăm sóc khách hàng./ In case the Customer has use IZIon24 services and make transactions on IZIon24 application, transaction information of Customer will be stored on the Company’s system for after sales services.

 

5. CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN/ INFORMATION SECURITY METHODS

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

The Company will protect customers’ personal information with security protection methods appropriate to the importance of the information, preventing unauthorized access, disclosure, modification or use of information.

Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

The Company is responsible for personal information in its possession, including information transmitted to service providers who are currently performing duties on our behalf. When sharing personal information with service providers, it is their responsibility to protect the information by taking measures consistent with the company’s privacy policy and practices.

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

Note, however, that the transmission of information over the Internet is not entirely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data in transit through online means, and therefore we are not responsible for data transmission risk.

 

6. CAM KẾT BẢO MẬT/ PRIVACY STATEMENT

Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

The company is committed to protecting your personal information as well as complying with the requirements on personal information protection under Vietnamese law.

Công ty sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc trong các tình huống đặc biệt.

The Company will not disclose any of your personal information to third parties except with your consent or under special circumstances.

Công ty sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo lưu trữ an toàn thông tin cá nhân quý khách cung cấp cho công ty.

The company will take necessary steps to ensure the safe storage of the personal information you provide to the company.

 

7. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ/ CONFIDENTIALITY AND PRIVACY POLICY MODIFICATION

Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy định bảo mật này bất cứ lúc nào và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật/ Company reserves the right to modify, supplement, update this Privacy Policy at any time and ensure the amendment and supplementation in accordance with the relevant provisions of law.

Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Quy định bảo mật này thông qua hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tin nhắn qua các tài khoản mạng xã hội, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng/ Company will notify the Customer about the amendment and supplementation of this Privacy Policy through the following forms: documents, emails, SMS, message via social network account or on mass media.

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Quy định này/ To the extent permitted by applicable law, Customer’s continued use of Company services means that Customer agrees with the updated contents of this Policy.