Điều khoản sử dụng Agent App

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

TERMS OF USE

 

 1. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG/ CONDITIONS OF USE:

Ứng dụng IZIon24 Agent (“Ứng dụng IZIon24 Agent”, “IZIon24 Agent” hoặc “Ứng dụng”) là ứng dụng điện thoại thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life (“Ideal Life” hoặc “Chúng tôi”). Ứng dụng này được thiết kế để hỗ trợ các đại lý bảo hiểm là các đối tác liên kết của Ideal Life (“Bạn” hoặc “Đối tác”) trong việc quản lý khách hàng và bán bảo hiểm một cách dễ dàng nhất. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc truy cập vào Ứng dụng IZIon24 Agent, Quý Đối tác đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản Sử Dụng được trình bày dưới đây. / The App of IZIon24 Agent (“IZIon24 Agent App”, “IZIon24 Agent” or the “App”) is a mobile app owned by Ideal Life Consultancy Joint Stock Company (“Ideal Life” or “We”). This App is designed to assist insurance agents who are Ideal Life’s affiliate partners (“You” or “Partners”) in their sales and customer management tasks in the easiest way. Please read these Terms carefully before using IZIon24 Agent App. By accessing this App, You agree to abide and be bound by the Terms of Use set forth below.

Chúng tôi xin lưu ý cùng Quý Đối tác: Điều Khoản Sử Dụng này có thể điều chỉnh vào bất kỳ lúc nào. Vì vậy, Quý Đối tác chủ động truy cập vào mục này để cập nhật và tuân thủ nội dung liên quan/ Note to Partners: These Terms of Use are subject to change at any time. Therefore, Partners actively access this section to update and comply with relevant content.

Trong tường hợp Quý Đối tác không đồng ý với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào của Chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng ứng dụng hoặc tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn/ In the event that you do not agree with any of our Terms of Use (this version and updated versions), please do not download, install, use the app or uninstall the app out of your mobile device.

 

 1. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM/ DISCLAIMS RESPONSIBILITY:

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép/ To the maximum extent permissible by law:

2.1. IZIon24 Agent không có bất kỳ đảm bảo nào rằng Ứng dụng này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi vận hành, cũng như không cam kết rằng Ứng dụng này và máy chủ kết nối không có phần mềm độc hại ảnh hưởng đến các thiết bị và phần mềm của Quý Đối tác./ IZIon24 Agent App makes no warranties that this App will be uninterrupted or error-free, nor does it warrant that the App and the connected server are free of malicious software to your devices and software.

2.2. Ứng dụng IZIon24 Agent luôn nỗ lực để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác vào Ứng dụng này, tuy nhiên, sẽ không tránh được một số trường hợp hạn hữu xảy ra lỗi hoặc sai sót/ IZIon24 Agent App always tries to update timely and accurate information into this App, however, it will not be possible to avoid a limited number of errors or omissions.

 1. ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG/ LOG IN AND USE THE APP:

Bằng việc truy cập vào Ứng dụng với Số điện thoại và Mật khẩu của mình, Quý Đối tác xác nhận đồng ý thực hiện các thao tác và cung cấp thông tin trên Ứng dụng. Quý Đối tác sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các thao tác và thông tin cung cấp này/ By accessing the App  with your Mobile phone number  and Password, you confirm that you agree to perform operations and provide information on the App. You will be fully responsible for this manipulation and information provided.

Đồng thời, Quý Đối tác có trách nhiệm giữ bí mật tuyệt đối Mật khẩuđăng nhập vào Ứng dụng này và cam kết không chuyển Mật khẩu hoặc cho mượn/chuyển giao việc sử dụng hoặc truy cập vào Ứng dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào. Ứng dụng IZIon24 Agent sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc Mật khẩu bị sử dụng trái phép bởi bất kỳ bên nàoSimultaneously, you are responsible for keeping your Password completely confidential to log in to the App and commit not to transfer your Password or lend/transfer assign the use or access to this App to any third party. IZIon24 Agent App shall not be responsible and shall not be liable for any damages in connection with the unauthorized use of the Password by any party.

Quý Đối tác sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại và tổn thất, kể cả các tổn thất đối với IZIon24 Agent, phát sinh từ việc để mất các thông tin hoặc sử dụng các thông tin đó, bất kể là khi phát hiện Mật khẩu của Quý Đối tác đã bị sử dụng trái phép hoặc có bất kỳ người nào có được các thông tin đó ngoài sự cho phép của Quý Đối tác, Quý Đối tác phải thông báo ngay với hệ thống Ứng dụng IZIon24 Agent qua số Hotline 1900 2661./ You will be responsible for all damages and losses, including losses to IZIon24 Agent4, arising from the loss of such information or the use of such information, notwithstanding the discovery of Your Password has been used illegally or any person obtains such information without your permission, you must immediately notify IZIon24 Agent App system via Hotline 1900 2661 for support.

Quý Đối tác sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại và tổn thất, kể cả các tổn thất đối với IZIon24 Agent, phát sinh từ việc để mất các thông tin hoặc sử dụng các thông tin đó, bất kể là có hay không có sự chấp thuận của Quý Đối tác, cho đến khi IZIon24 Agent được Quý Đối tác thông báo một cách đầy đủ/ You will be responsible for all damages and losses, including losses to IZIon24 Agent, arising from the loss or use of such information, with or without your consent until IZIon24 Agent is fully notified.

Quý Đối tác cần đảm bảo tính xác thực, đầy đủ và cập nhật thường xuyên về thông tin cung cấp cho IZIon24 Agent liên quan đến tài khoản đăng nhập này/ You need to ensure the authenticity, completeness and regular updates of the information provided to IZIon24 Agent related to this login account.

 1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ/ INTELLECTUAL PROPERTY:

Ứng dụng IZIon24 Agent thuộc sở hữu và được vận hành bởi Ideal Life. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng (logo), và các biểu tượng có trong ứng dụng IZIon24 Agent được sở hữu và thuộc bản quyền của Ideal Life (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”). Trừ khi nêu rõ ở trong Điều Khoản Sử dụng này và trừ khi được sự cho phép của pháp luật, tất cả các hình thức gây ảnh hưởng đến các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Ideal Life, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng, công bố, sao chép, phân phát và khai thác đều được xem là hành vi vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Ideal Life và không được phép thực hiện nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ideal Life / This IZIon24 Agent App is owned and operated by Ideal Life. All trademarks, service marks, trade names, logos and icons contained in the IZIon24 Agent App are owned and copyrighted by Ideal Life (“Intellectual Property Rights”). Except as expressly stated in these Terms of Use and unless otherwise permitted by law, all forms of interference with Ideal Life’s Intellectual Property Rights, including but not limited to use, publication, copying, distribution and exploitation are all considered violations of Ideal Life’s Intellectual Property Rights and are not permitted without Ideal Life’s prior written consent.

 1. HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG/ OPERATION OF THE APP

5.1. Ứng dụng IZIon24 Agent sẽ sử dụng mọi cố gắng hợp lý để giúp Quý Đối tác có thể/ IZIon24 Agent App will use all reasonable efforts to make it possible for you:

 1. Truy cập Ứng dụngvào bất kỳ thời điểm nào; hay/ Access the App at any time; or
 2. Sử dụng Ứng dụng liên tục, không gián đoạn, an toàn và không có lỗi/ Use the App continuously, without interruption, safely and without errors.

5.2. Quý Đối tác xác nhận rằng Ứng dụng có thể không phải lúc nào cũng sẵn sàng, và Quý Đối tác có thể bị ngừng kết nối với Ứng dụng này tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm:/ You acknowledge that the App may not always be available, and that you may be disconnected from the App at any time for any reason, including:

 1. Lỗi do kết nối mạng xảy ra/ An error occurred due to network connection;
 2. Hệ thống cung cấp dịch vụ không sẵn sàng do bất kỳ lý do gì (gồm cả việc bảo trì)/ The service delivery system is unavailable for any reason (including maintenance);
 3. Quý Đại lý vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng; hay/ you breach any provision of the Terms of Use; or
 4. Chúng tôi quyết định chấm dứt, tạm ngừng hay ngăn chặn việc truy cập vào Ứng dụngcủa Quý Đối tác vì bất kỳ lý do gì/ We decide to terminate, suspend or block your access to the App for any reason.

6.3. Ứng dụng IZIon24 Agent không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về sự vận hành của Ứng dụng. Hoạt động của Ứng dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn chức năng, năng suất và cấu hình thiết bị của Quý Đối tác, tốc độ đường truyền và số lượng người truy cập vào hệ thống hỗ trợ Ứng dụng/ IZIon24 Agent App does not make any guarantees regarding the operation of the App. The operation of the App depends on many factors including but not limited to the functionality, productivity and configuration of your device, line speed and number of people accessing the application support system.

 1. AN NINH THÔNG TIN/ INFORMATION SECURITY:

Tại Ứng dụng IZIon24 Agent, Chúng tôi rất xem trọng sự an toàn và tính bảo mật của người dùng Ứng dụngnày. Chúng tôi sẽ luôn thực hiện các biện pháp an ninh mạng để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch điện tử trên phương tiện công cộng/ At IZIon24 Agent App, we attach great importance to the safety and security of users of this App. We will always implement cybersecurity measures to minimize potential risks in electronic transactions on public transport.

 1. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ/ GOVERNING LAW AND JURISDICTION

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và các bên đồng ý tuân theo thẩm quyền duy nhất của các tòa án Việt Nam/ These Terms of Use shall be governed by the laws of Vietnam and the parties agree to submit to the sole jurisdiction of the courts of Vietnam.