Điều khoản sử dụng

 1. 1. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG/ CONDITIONS OF USE:

  Ứng dụng điện tử IZION24 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life (“Ideal Life”). Bằng việc truy cập vào ứng dụng điện tử này, Quý khách hàng đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng được trình bày dưới đây.  Vì thế, Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng IZION24/ Electronic application IZION24 is owned by Ideal Life Consultancy Joint Stock Company (“Ideal Life”). By accessing this electronic application, you agree to abide by the terms of use set forth below. Therefore, please read these terms carefully before using the IZION24 application.

  Chúng tôi xin lưu ý cùng Khách hàng: Điều Khoản Sử Dụng này có thể điều chỉnh vào bất kỳ lúc nào. Vì vậy, Quý Khách chủ động truy cập vào mục này để cập nhật và tuân thủ nội dung liên quan/ Note to Customers: These Terms of Use are subject to change at any time. Therefore, Customers actively access this section to update and comply with relevant content

   

  2. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM/ DISCLAIMS RESPONSIBILITY:

  Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép/ To the maximum extent permissible by law:

  2.1. IZION24 không có bất kỳ đảm bảo nào rằng ứng dụng điện tử này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi vận hành, cũng như không cam kết rằng ứng dụng điện tử này và máy chủ kết nối không có phần mềm độc hại ảnh hưởng đến các thiết bị và phần mềm của Quý khách./ IZION24 makes no warranties that this electronic application will be uninterrupted or error-free, nor does it warrant that the electronic application and the connected server are free of malicious software. to your devices and software.

  2.2. IZION24 luôn nỗ lực để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác vào ứng dụng này, tuy nhiên, sẽ không tránh được một số trường hợp hạn hữu xảy ra lỗi hoặc sai sót/ IZION24 always tries to update timely and accurate information into this electronic application, however, it will not be possible to avoid a limited number of errors or omissions.

   

  3. ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ/ LOG IN AND USE THE ELECTRONIC APPLICATION:

  Bằng việc truy cập vào ứng dụng điện tử với Tên đăng nhập và Mật khẩu của mình hoặc bằng mã PIN, Quý khách xác nhận rằng “Quý khách đồng ý thực hiện giao dịch điện tử liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm của mình với IZION24”. Quý khách sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các giao dịch này/ By accessing the electronic application with your Username and Password or with a PIN, you confirm that “You agree to conduct electronic transactions in connection with your insurance policies with IZION24”. You will be solely responsible for these transactions.

  Đồng thời, Quý khách có trách nhiệm giữ bí mật tuyệt đối Tên đăng nhập, Mật khẩu và mã PIN để đăng nhập vào ứng dụng điện tử này và cam kết không chuyển Mật khẩu hoặc Tên đăng nhập hoặc mã PIN hoặc cho mượn/chuyển giao việc sử dụng hoặc truy cập vào ứng dụng điện tử này cho bất kỳ bên thứ ba nào. IZION24 sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu hoặc mã PIN bị sử dụng trái phép bởi bất kỳ bên nào/ At the same time, you are responsible for keeping your Username, Password and PIN completely confidential to log in to this electronic application and commit not to transfer your Password or Username or PIN or lend/transfer assign the use or access to this electronic application to any third party. IZION24 shall not be responsible and shall not be liable for any damages in connection with the unauthorized use of the Username and/or Password or PIN by any party.

   

  Quý khách sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại và tổn thất, kể cả các tổn thất đối với IZION24, phát sinh từ việc để mất các thông tin hoặc sử dụng các thông tin đó, bất kể là Khi phát hiện Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu của Quý khách đã bị sử dụng trái phép hoặc có bất kỳ người nào có được các thông tin đó ngoài sự cho phép của Quý khách, Quý khách phải thông báo ngay với IZION24 qua số Hotline/ You will be responsible for all damages and losses, including losses to IZION24, arising from the loss of such information or the use of such information, notwithstanding the discovery of the Username. and/or Your Password has been used illegally or any person obtains such information without your permission, you must immediately notify IZION24 via Hotline for support.

  Quý khách sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại và tổn thất, kể cả các tổn thất đối với IZION24, phát sinh từ việc để mất các thông tin hoặc sử dụng các thông tin đó, bất kể là có hay không có sự chấp thuận của Quý khách, cho đến khi IZION24 được Quý khách thông báo một cách đầy đủ/ You will be responsible for all damages and losses, including losses to IZION24, arising from the loss or use of such information, with or without your consent. your consent, until IZION24 is fully notified.

  Quý khách cần đảm bảo tính xác thực, đầy đủ và cập nhật thường xuyên về thông tin cung cấp cho IZION24 liên quan đến tài khoản đăng nhập này/ You need to ensure the authenticity, completeness and regular updates of the information provided to IZION24 related to this login account.

   

   

  4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ/ INTELLECTUAL PROPERTY:

  Ứng dụng IZION24 này thuộc sở hữu và được vận hành bởi Ideal Life. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng (logo), và các biểu tượng có trong ứng dụng IZION24 được sở hữu và thuộc bản quyền của Ideal Life (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”). Trừ khi nêu rõ ở trong Điều Khoản Sử dụng này và trừ khi được sự cho phép của pháp luật, tất cả các hình thức gây ảnh hưởng đến các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Ideal Life, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng, công bố, sao chép, phân phát và khai thác đều được xem là hành vi vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Ideal Life và không được phép thực hiện nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ideal Life / This IZION24 application is owned and operated by Ideal Life. All trademarks, service marks, trade names, logos, and icons contained in the IZION24 application are owned and copyrighted by Ideal Life (“Intellectual Property Rights”). Except as expressly stated in these Terms of Use and unless otherwise permitted by law, all forms of interference with Ideal Life’s Intellectual Property Rights, including but not limited to use Use, publication, copying, distribution and exploitation are all considered violations of Ideal Life’s Intellectual Property Rights and are not permitted without Ideal Life’s prior written consent.

   

  5. HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ/ ELECTRONIC APPLICATION OPERATION

  5.1. IZION24 sẽ sử dụng mọi cố gắng hợp lý để giúp Quý khách có thể/ IZION24 will use all reasonable efforts to make it possible for you:

  a. Truy cập ứng dụng điện tử vào bất kỳ thời điểm nào; hay/ Access the electronic application at any time; or

  b. Sử dụng ứng dụng điện tử liên tục, không gián đoạn, an toàn và không có lỗi/ Use the electronic application continuously, without interruption, safely and without errors.

  5.2. Quý khách xác nhận rằng ứng dụng điện tử có thể không phải lúc nào cũng sẵn sàng, và Quý khách có thể bị ngừng kết nối với ứng dụng điện tử tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm/ You acknowledge that the electronic application may not always be available, and that you may be disconnected from the electronic application at any time for any reason, including

  a. Lỗi do kết nối mạng xảy ra/ An error occurred due to network connection;

  b. Hệ thống cung cấp dịch vụ không sẵn sàng do bất kỳ lý do gì (gồm cả việc bảo trì)/ The service delivery system is unavailable for any reason (including maintenance);

  c. Quý khách vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng; hay/ you breach any provision of the Terms of Use; or

  d. Chúng tôi quyết định chấm dứt, tạm ngừng hay ngăn chặn việc truy cập vào ứng dụng điện tử của Quý khách vì bất kỳ lý do gì/ We decide to terminate, suspend or block your access to the electronic application for any reason.

  6.3. IZION24 không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về sự vận hành của ứng dụng điện tử. Hoạt động của ứng dụng điện tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn chức năng, năng suất và cấu hình thiết bị của Quý khách, tốc độ đường truyền và số lượng người truy cập vào hệ thống hỗ trợ ứng dụng điện tử/ IZION24 does not make any guarantees regarding the operation of the electronic application. The operation of the electronic application depends on many factors including but not limited to the functionality, productivity and configuration of your device, line speed and number of people accessing the application support system electronic.

   

  6. AN NINH THÔNG TIN/ INFORMATION SECURITY:

  Tại IZION24, chúng tôi rất xem trọng sự an toàn và tính bảo mật của người dùng ứng dụng điện tử này. Chúng tôi sẽ luôn thực hiện các biện pháp an ninh mạng để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch điện tử trên phương tiện công cộng/ At IZION24, we attach great importance to the safety and security of users of this electronic application. We will always implement cybersecurity measures to minimize potential risks in electronic transactions on public transport.

   

  7. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ/ GOVERNING LAW AND JURISDICTION

  Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và các bên đồng ý tuân theo thẩm quyền duy nhất của các tòa án Việt Nam/ These Terms of Use shall be governed by the laws of Vietnam and the parties agree to submit to the sole jurisdiction of the courts of Vietnam.