Chi trả các chi phí điều trị thương tất hoặc tử vong do tai nạn.