Chi trả các chi phí điều trị ung thư và tử vong do tai nạn, ung thư.