Sản phẩm hỗ trợ bảo hiểm mọi rủi ro liên quan đến ốm đau, bệnh tật, tai nạn, (bao gồm cả thai sản).