Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản.